ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПАКА

март 2022 г.

ГЛАВА  ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия правилник се урежда организацията на работа  в общинска администрация Опака, конкретните права и задължения на служителите и работниците при изпълнение на служебните задачи, на основание Конституцията на Република България, Кодекса на труда, Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/, Закона за държавния служител / ЗДС/, Закона за администрацията /ЗА/, Устройствения правилник на общинска администрация,Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация  и други нормативни актове.

Чл. 2. Правилника  за вътрешния трудов ред урежда:

1.Възникването, изменението и прекратяването на трудовите  и служебните правоотношения;

2.Основните права и задължения на административното ръководство;

3.Основните задължения и права на служителите;

4.Защита при упражняване правото на труд;

5.Организацията на труда;

6.Работно време почивки, отпуски и командировки.

7. Служебна тайна , защита на класифицирана информация;

8. Дисциплинарна отговорност.

9. Организация на вътрешния ред и охрана на сградата на общината /кметството8

ГЛАВА ВТОРА

Раздел първи

ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 3. Основание за сключване на трудов договор с работодателя- Кмет на община са :

–         избор – за Кмет на община Опака и кметове на кметства съгласно Изборния кодекс и ЗМСМА;

–         назначаване – заместник кметове съгласно ЗМСМА;

–         молба – за заемане на длъжност – за служители и работници в общината и кметствата;

–              конкурс – насрочен със заповед на Кмета на общината за длъжности  съгласно ЗДС;

Чл. 4. При кандидатстване за постъпване на работа в общината и кметствата, кандидатите следва да представят при старши специалист    ”Човешки ресурси”  пълен набор от необходими за целта документи, съгласно КТ и ЗДСл.

/1/ Към молбата си отправена към работодателя, желаещият да встъпи в трудово правоотношение прилага:

-лична карта, която се връща веднага;

-документ за придобито образование, специалност, квалификация,правоспособност , изискващи се за заемането на обявената вакантна длъжност, за която лицето кандидатства;

-документ, удостоверяващ придобитият стаж по специалността;

-документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца;

/2/ При необходимост работодателя може да изисква представяне на допълнителна информация извън посочената  в предходния текст, свързана с придобития от кандидатстващия за конкретната длъжност професионален опит и квалификация.

Чл. 5. Трудовият договор между работодателя и работника /служителя/ се сключва задължително в писмена форма., в два екземпляра и се подписва от страните по него.

Чл. 6. /1/Възникване на трудовото и служебно правоотношение се счита:

–              за длъжностите заемани въз основа на избор – съгласно ЗМСМА;

 за останалите от подписване на трудовия договор или заповедта за служебно правоотношение между двете страни, след

като се връчи един екземпляр от него на лицето срещу подпис и копие от уведомлението по чл.62,ал.3,съгласно ЗИДКТ;

/2/ Валидно възникнало трудово правоотношение може да бъде изменено с писмено съгласие на страните по него, съставляващо неразделна част от трудовия договор;

/ 3 /Писменото съгласие по ал.2 оформено като допълнително споразумение, се изготвя съгласува, сключва и се съхранява по реда установен по трудовите договори в община Опака;

Чл.7. Прекратяването на трудовия договор се извършва при наличието на предпоставки и при спазването на процедурата предвидена в Кодекса на труда.

Раздел втори

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО

Чл. 8. Кмета, заместник кметовете и секретаря на общината осигуряват своевременно и пълно комплектоване на всички звена в общинска администрация с кадри, имащи необходимият образователен ценз, подготовка, квалификация, опит и делови качества.

Чл.9 . Кмета, зам.кметовете и секретаря на общината ръководят и координират дейността на дирекциите в общинска администрация по отношение на извършваните от тях административни услуги по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Чл. 10. Административното ръководство е длъжно:

1. Да запознае новоназначените служители /работници/ подробно с настоящия Правилник, длъжностната характеристика и нормативните актове, регламентиращи дейността му, срещу подпис при старши специалист „ Човешки ресурси”;

2. Да представи на служителя /работника/ технологията на управление, работа със съответните нормативни документи, както и организационно техническите средства и пособия на поверената му работа, съгласно сключения трудов /служебен/ договор.

3. Да съдейства за постоянно повишаване на квалификацията на служителите и работниците.

4. Да създава условия за усъвършенстване на труда на служителите и работниците.

5.  Да осигури безопасни условия на труд и два безплатни профилактични медицински прегледи  на всички работници и служители, по периодичност ,съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи н работниците.

6. Да подобрява постоянно социално-битовите условия на работа на служителите и работниците.

7. Да организира охраната на общината, кметствата, опазването на държавната и служебна тайна , правилното съхранение на документите на общината /кметството/.

8. Да прави предложения пред Общинския съвет за утвърждаване структурата на общинска администрация, за приемане на Наредби и Правилници отнасящи се до дейността на администрацията.

9. Да изплаща работна заплата на работниците и служителите в определените срокове и изплаща полагащите се средства за „СБКО” на работниците и служителите.

Чл.11. Административното ръководство има следните права:

 1. Да изисква от всеки работник точно, добросъвестно и качествено да изпълнява възложените му трудови задължения.
 2. Да издава задължителни за работещите в Община Опака указания и нареждания , относно изпълнение на тяхната трудова функция.
 3. Да осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове в Община Опака, както върху изпълнението на задължителните указания по т.2;
 4. Да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците имущество;
 5. Да налага установените в текста на чл.188 от Кодекса на труда дисциплинарни наказания.
 6. Да търси ограничена имуществена отговорност за виновно причинените от работника вреди.

Раздел трети

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Служителите и работниците са длъжни:

 1. Да се явяват навреме на работа в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения;
 2. Да спазват и използват цялото си работно време за изпълнение на служебните си задължения и възложените им от ръководството задачи;
 3. Да изпълняват своевременно, точно и качествено възложените им задачи съгласно длъжностната им характеристика, като проявяват инициативност и творчество, с цел постигане на най- добри резултати;
 4. Да опазват държавната и служебна тайна ;
 5. Да спазват законите и установените с вътрешни актове и разпоредби на работодателя;
 6. Да пестят канцеларски материали, телефонни разходи, ел. енергия, вода и други с цел намаляване на материалната издръжка на общината /кметството/;
 7. Учтиво,културно,професионално и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
 8. Да поддържат на ниво и полагат усилия за повишаване на професионалната си квалификация, да следят и прилагат новостите в работата си;
 9. Да съдействат за издигане на доброто име на общината и кметството, да не злоупотребяват с доверието на ръководителя – както и да не разпространяват поверителни сведения за ведомството в което работят;
 10. Да поддържат ред и чистота на работното място;
 11. Да носят по време на работа табелка /отличителен знак/ с името на общината, дирекцията, длъжността която заемат, собственото и фамилно име и снимка;
 12. Да ползват телефоните и интернета само за служебни цели. Забранява се влизането в  интернет сайтове с порнографско съдържание.
 13. Да противодействат на корупцията, не приемат предложени парични и материални облаги и сигнализират при опити за корупция срещу тях или др. лица.
 14. Да не пушат в сградата на общинска администрация.
 15. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

Чл. 13. Служителите и работниците имат право:

1. На основно и допълнително възнаграждение  съгласно КТ, ЗДС, както и на парично обезщетение за трудова злополука, за временна нетрудоспособност в други случаи, предвидени със закони, наредби и други нормативни актове.

2. На социално и здравно осигуряване, съгласно действащата нормативна уредба.

3. На почивките и отпуските, установени в този правилник , Кодекса на труда и Закона за държавни служител.

4. Да получават кратко описание на работата, която поемат ангажимента да извършат / т.нар. длъжностна характеристика/;

5. Да правят предложения за подобряване  на работата и да получават от работодателя достоверна и своевременна информация по въпроси непосредствено свързани с техните трудови ангажименти.;

6. Взаимно да се заместват при отсъствие, когато работят в едно направление;

7. Да не изпълняват разпореждане на по-горе стоящи служители и ръководители, ако то представлява очевидно административно нарушение или очевидно престъпление;

8. Да повишават своята квалификация , а когато работота изисква да се преквалифицират.

9. Да се сдружават в синдикални организации и сдружения с идеална цел.

10. Държавните служители имат право на задължително здравно и социално осигуряване , което е за сметка на общинския бюджет.

11. Работниците и служителите имат право на представително или работно облекло.

Раздел четвърти

ЗАЩИТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД

Чл.14. Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Чл.15. Тормозът на основа на признаците по чл. 14, сексуалният тормоз, подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация, се смятат за дискриминация.

Чл.16. Не представлява дискриминация:

1.  различното третиране на лица на основата на тяхното гражданство или на лица без гражданство, когато това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република България е страна;

2.  различното третиране на лица на основата на характеристика, отнасяща се до признак по чл. 14,  когато тази характеристика поради естеството на определено занятие или дейност, или условията, при които то се осъществява, е съществено и определящо професионално изискване;

3.  определянето на изисквания за минимална възраст, професионален опит или стаж при наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата;

6.  определянето на максимална възраст за наемане на работа, което е свързано с необходимостта от обучение за заемане на съответната длъжност или с необходимостта от разумен срок за заемане на длъжността преди пенсиониране;

7.  специалната закрила за бременни жени и майки, установена със закон, освен ако бременната жена или майката не желае да се ползва от тази закрила и е уведомила писмено за това работодателя;

8.  специалната закрила на непълнолетни, самотни родители и лица с увреждания, установена със закон.

Чл.17. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл.18. Кметът осигурява еднакви условия на труд на всички работници и служители без оглед на признаците по чл. 14 от този правилник.

Чл.19.(1) Кметът осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд.

(2) Алинея 1 се прилага за всички възнаграждения, плащани пряко или непряко, в брой или в натура.

(3) Критериите за оценка на труда при определяне на трудовите възнаграждения и оценката на трудовото изпълнение са еднакви за всички

служители и се определят с вътрешните правила за работната заплата, или с нормативно установените условия и ред за атестиране на служителите без оглед на признаците по чл. 14 от този правилник.

Чл.20. Кметът предоставя на служителите равни възможности без оглед на признаците по чл. 14 за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, както и за професионално израстване и израстване в длъжност, като прилага еднакви критерии при оценка на дейността им.

Чл.21. Когато Кметът получи оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място (включително сексуален тормоз), незабавно извършва проверка и предприема мерки за прекратяването му, както и за осъществяване на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от служител на общинската администрация.

Чл.22. Кметът прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания без оглед на признаците по чл. 14 от този правилник.

Чл.23.(1) При поискване кмета предоставя информация на лицето, което твърди, че са нарушени правата му по този раздел.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа основанието и мотивите за взетото от работодателя решение.

Раздел пети

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

Чл. 24. Вътрешната организация на работа и административно-управленска дейност се осъществява от общинската администрация в съответствие с Конституцията на Република България, ЗМСМА, Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация Устройствения правилник на общинската администрация и други административни актове на Кмета на общината.

Чл. 25. Административно- управленска дейност се осъществява на база утвърдена от общинския съвет структура:

1.   Кмет на Община                                                                 –   1,00 бр.

2.   Заместник кмет                                                                   –   2,00 бр.

3.   Секретар на Община                                                          –   1,00 бр.

4.   Кметове на кметства                                                          –   5,00 бр.

4.1 Старши специалисти в кметство                                      –   3,5 бр.

5.   Обща администрация   /с 1 бр. дирекция/                        –   9,00 бр.

5.1  Дирекция „Финансово- счетоводна дейност и

административно обслужване” /ФСДАО”                    –    9,00  бр.

6.    Специализирана администрация  /с 2бр.дирекции/     –   20,00 бр.

6.1  Дирекция „Местни приходи, гражданска регистрация

и хуманитарни дейности” /МПГРХД/                           –   11,00 бр.

6.2. Дирекция „Устройство на територията, екология и

общинска собственост /УТЕОС/                                      –    9,00 бр.

Чл. 26. Правомощията на Кмет на община, заместник- кмет и Секретар на община се определят с чл.43 и чл.44 от ЗМСМА , Устройственият правилник и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация .

Чл. 27Ежемесечно, /всеки първи понеделник на месеца/ Кметът на общината провежда съвещание с кметовете на кметствата.

Чл.28. За осигуряване на по-широк и пряк достъп на населението на общината с Кмета, заместник кмета и секретаря на общината се организират приемни дни:

/1/. Кмет на община:

– четвъртък   –  от 9.00   часа до 12.00 часа;

/2/. Заместник-кметове :

– всеки работен ден – от 9.00  часа  до 12.00 часа;

/3/. Секретар  на община:

– всеки работен ден- от 9,00   часа до 12.00 часа и;

-от 14.00 часа до 17.00 часа;

/4/. Приемните дни в населените места се организират по искане на кметовете на кметства и по график, съгласуван с Кмета на общината.

Чл.29. Директорите на дирекции осъществяват своята дейност на основата на утвърдената им длъжностна характеристика от Кмета на общината.

Чл.30. За решаване проблемите на общината и кметствата , Кметът на общината:

–              организира и провежда оперативка със заместник кметовете, секретаря и директорите на дирекции всеки понеделник от 8.30 часа;

–              свиква със заповед и провежда служебни съвещания, заседания, срещи с централни и местни държавни органи, ведомства, институти, банки, фирми и други;

Чл. 31. Приетите решения, наредби, инструкции от общинския съвет се изпращат в седем дневен срок от приемането им до конкретните адресанти и изпълнители, а заповедите на Кмета на общината веднага от техническия секретар.

Чл.32. Извършването на копирни услуги за физически и юридически лица, е след заплащане на такса,  всеки ден от 8,00 часа до 17,00 часа в стая №204 от техническия сътрудник ОбС. На ксерокса в счетоводството на общината и отдел „ГРАО” само с разрешението на Секретаря на общината.

Чл.33. Организацията на домакинското обслужване се осъществява от Старши специалист “ Управление на собствеността”:

/1 /. Имуществото на работните места се зачислява на съответните служители които ги ползват;

/2/. Във всяка стая се изготвя опис на зачисленото имущество;

/3/.При освобождаване на кабинета имуществото се предава с комисия и протокол;

/4/. Преместването на имуществото в сградата и изнасянето им извън сградата на общината се разрешава лично от Кмета на общината по предложение на секретаря;

Чл. 34. За нанесени щети на имуществото от служители, същите заплащат размера на щетата, определена от комисия, назначена с заповед на Кмета на общината.

Чл.35. Строго се забранява да се остави включен електроуред в канцелариите в отсъствие на служителите и отговорността за спазването на този член от Правилника е на служителите от съответната канцелария.

Чл.36. Служебните стационарни и мобилни телефони се използват само за служебни разговори в рамките на определения лимит. Лимита на конкретните стационарни и мобилни телефони се определя със заповед от Кмета на общината. Направените разговори над лимитите се заплащат от служителите.

Раздел шести

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ И КОМАНДИРОВКИ

Чл. 37. Продължителността на работното време в общината и кметствата при пет дневна работна седмица е 40 часа с почивни дни събота и неделя.

Чл. 38. Работното време за служителите от общинска администрация

и дейностите към нея е:

–         сутрин от 8.00 до 12.00 часа

–         след обяд от 13.00  до 17.00 часа

Времето от 12.00 часа до 13.00 часа е определено за обедна почивка.

/1/ Работното време на работниците и служителите в дейност „Здравеопазване”, „Отбрана и сигурност”/оперативните дежурни / и за работниците по програми за времена заетост се регламентира с графици съгласувани със съответните ресорни ръководители и утвърдени от Кмета на общината.

/2/ Работното време на звено”Гражданско състояние„ и звено „Местни данъци и такси”  е с непрекъсваем режим на работа, чрез различно време на ползване на обедната почивка от 1 час.

Чл. 39. Определянето на работното време с друга продължителност и полагането на извънреден труд се урежда между служителите и Кмета на общината съобразно изискванията на КТ.

Чл. 40. Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части и се ползва в съответствие с утвърден от работодателя график през календарната година, за която се полага. До 31 декември на предходната година Кмета на общината утвърждава графика за ползване от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Отлагането на ползването на платения годишен отпуск може да стане съгласно КТ / чл.176/ и СДСл. със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 41. Изпращането в командировка се разрешава с писмена заповед на Кмета на общината, заведена в книга за командировки при техническия сътрудник на Кмета.

Раздел седми

СЛУЖЕБНА ТАЙНА,

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 42. Фактите и сведенията, представляващи служебна тайна са:

1.  протоколи от заседания на комисии по конкурси , търгове и др.;

2. данни за устройствени планове и специализирани схеми по Закона за устройство на територията / ЗУТ/- чл. 64,ал.2;

3.  всички данни отнасящи се до трансфера на средства от и по банковите сметки на общината;

4. сведения за системите и организацията на сигурността и охраната на общината,физическата защита на сградата на общината и техническото оборудване отдела по сигурносттта на информацията ;

5. финансовите отчетни документи за дейността на общината, свързани с активите и пасивите й, с изключение подлежащите на публикуване;

6. сведенията относно водени преговори, съдържанието на сключени договори с вътрешни и външни контрагенти, техния характер и условията по тях;

7. съдебни дела, преписки с прокуратурата и следствието, когато включват информация представляваща служебна тайна;

8.  конкурсните и тръжни документи по Закона за обществени поръчки / ЗОП/  и Правилника за прилагане на закона за  обществени поръчки  приразглеждане и класиране на оферти ;

9. поименните щатни разписания, личните данни на работниците и служителите и личните им трудови и служебни досиета;

10.  размера на трудовото възнаграждение;

11.  имената на клиентите, доставчиците и дистрибуторите;

12. схема на организация , дежурство,оповестяване и взаимодействие на структурите ангажирани в управлението на кризисни и бедствени ситуации;

13. разгласяването на работни материали, становища, финансови ревизии, проверки, проекти и документация, отнасящи се до финансовата дейност на общината;

14. данни за устройствени планове и специализирани схеми по ЗУТ , чл. 64,ал.2;

15. постъпили в общината документи на други организации и фирми, които са определени от тях за служебна тайна;

16. обобщени сведения за сградите и обектите на общината – скици, архитектурни, строителни, вентилационни и други планове, схема на компютърната мрежа;

17. служебна тайна по Закона за статистиката – чл.22

18. служебна тайна по чл.70 , ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация/ лични данни съдържащи се в делата за проучване  за надежност на лицата/

19. данни свързани с кадастъра и имотния регистър , обработвани и съхранявани по Закона за кадастъра и имотния регистър – чл.20 ;

20 . всички данни, с разгласяването на които може да се увреди авторитета на общината и да бъдат причинени имуществени вреди или пропуснати ползи;

21.  други документи и информация, определени с изрична заповед на кмета.

Чл.43.(1) Работниците и служителите в общината са длъжни да не разгласяват факти и сведения, станали им известни при или по повод

изпълнението на служебните им задължения и представляващи служебна тайна.

(2) Нарушението на предходната алинея представлява нарушение на трудовата дисциплина като на виновните лица се налагат предвидените в Кодексана труда и Закона за държавния служител дисциплинарни наказания

Раздел осми

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 44. Работниците и служителите в Община Опака са длъжни да изпълняват поетите от тях трудови задължения и да спазват трудовата дисциплина, регламентирана в Кодекса на труда, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник

Чл.45.Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на виновно неизпълнение на трудовите задължения на работника, за което на нарушителя се налага дисциплинарно наказание.

Чл.46. Нарушения на трудовата дисциплина са:

 1. Закъснение или преждевременно напускане на работа.
 2. Безпричинно неявяване на работа или  неоплатняване на работното време.
 3. Явяване на служителя или работника на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява на възложените му задачи.
 4. Неизпълнение на законосъобразно решение или разпореждане на административното ръководство.
 5. Умишлено увреждане или разпиляване на имущество, необосновани разходи на ел. енергия, канцеларски материали, телефонни разговори и други.
 6. Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове и правилника за вътрешния трудов ред.
 7. Разпространяване на поверителна информация.
 8. Некомпетентно и неучтиво отношение към обслужваните граждани и длъжностни лица.
 9. Злепоставяне авторитета и престижа на общината и кметството в резултат на некомпетентно изпълнение на служебните задължения.

10. Употреба на алкохол в работно време.

Чл.47. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат следните наказания:

/1/ по ЗДСл:

1.Забележка.

2.Порицание;

3.Отлагане повишаването в ранг с 1 година.

4.Понижение в по –долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година;

5. Уволнение.

/2/. По Кодекса на труда:

 1. Забележка.
 2. Предупреждение за уволнение.
 3. Уволнение.

Чл.48. Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед на Кмета на общината.

Чл. 49. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на лицето срещу подпис, като се отбелязва датата на връчването и.

Чл.50. Наложените наказания могат да се обжалват по реда и условията предвидени в КТ и ЗДСл.

Чл.51. За едно и също нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

Раздел девети

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ОХРАНА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА / КМЕТСТВОТО /

Чл. 52. Разполагането на служителите в сградата на общината

/кметството/ става по схема, съобразена с управленската и функционална структура одобрена от Кмета на общината, по предложение на Секретаря на общината.

Чл. 53. Наименованията на дирекциите и звената и номерата на кабинетите задължително се указват с табели по вратите на канцелариите по единен образец.

Чл.54. Ползването на общи помещения / салон, зали / става след предварителна заявка и разрешение от Кмета на общината.

Чл.55. Обяви, справки, информации и други материали на административното ръководство се поставят само на определените информационни табла в сградата на общината.

Чл. 54. Транспортното обслужване на администрацията се организира и контролира от Зам.-кмет „Регионално развитие”.

Чл.56. Заявките за канцеларски и други материали се представят на младши счетоводител  от Директорите на дирекции и кметовете на кметства, всеки първи понеделник от месеца , и се изпълняват максимум за седем дни.

Чл.57. Извън работно време и през почивните дни влизането на служители в сградата на общината се контролира от денонощните дежурни и разрешава от Секретаря на общината.

Чл. 58. Постоянно дежурен телефон в сградата на общината, за подаване на сигнали е 06039 22 66. При природни и стихийни бедствия или крупни промишлени аварии, информацията се подава при дежурния по ОбС. Той информира незабавно Кмета на Общината, Зам.-кметовете, Секретаря на общината и старши специалист „ОМП и ГЗ” за предприемане на съответните мерки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. 1. Този правилник се издава на основание Чл. 181. от КТ и чл. 10, ал. 1, т.6.8 от Устройственият правилник на общинска администрация Опака.
 2. 2. При постъпване на работа всеки нов служител и работник се запознава от ст.специалист “ Човешки ресурси” с разпоредбите на настоящия правилник.

3. При възникнали основания настоящият правилник може да бъде изменен или допълнен, при което Кметът на общината уведомява общинската администрация за това.

4. Настоящият Правилник е утвърден със Заповед № РД-09-64   от 16.03.2022 год. на Кмета на община Опака. Същият влиза в сила от 01.04.2022 г.  и  отменя досега действащия , утвърден със Заповед № РД-09-77от 01.03.2020 г. на  Кмета на община  Опака.