Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Опака

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Опака, кметът на Община Опака  Мехидин  Кадиров кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 година

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Опака за 2022 година. Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2022 г. в деловодството на Община Опака или на електронен адрес obstinaopaka@abv.bg до 23.03.2022 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането ще се проведе на 23 март 2022 г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет Опака, намираща се на трети етаж от сградата на общинска администрация, при спазване на всички санитарни мерки.