ОБЯВА

О Б Я В А

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака по Процедура за предоставяне на БФП „Независим живот“ по ОП РЧР 2014-2020г.:

НАБИРА ЖЕЛАЕЩИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СА:

1. социална работа – групова и индивидуална;

2. психологическа подкрепа;

3. здравни грижи;

4. педагогическа дейност;

5. трудотерапия – занимателна и битова;

6. организиране на свободното време, честване на празници;

7. консултации по въпроси от социалната и здравна сфера.

Лицата, които желаят да ползват социалните услуги предоставяни от „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” подават писмено заявление по настоящ адрес до Управителя на Центъра.

Необходимите документи, които се прилагат към заявлението са:

1. Копие от документа за самоличност (на родителя или законовия представител);

2. Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК (ако има такъв);

3. Служебна бележка за общо здравословно състояние от личния лекар;

4. Други.

Желаещите нe дължат такси за ползваните услуги. Услугите, които се ползват не гарантират предоставяне на социален асистент и личен асистент.

Целева група:

  • деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
  • деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
  • самотни възрастни хора.

Заявления се подават лично, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа.