НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ОПАКА

НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ОПАКА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Опака

НАРЕДБА за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Наредба за местни данъци

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Опака

Наредба за управление на общинските пътища на Община Опака

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ в Община Опака

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

Наредба за рекламната дейност на територията на община Опака

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Опака

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ОПАКА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА 2020-2023 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ОПАКА

Наредба за  изменение и допълнение  на Наредба за определяне и  администриране на    местни такси  и цени на услуги на територията на Община Опака

Приемане на план-сметка и утвърждаване размера на такса за битови отпадъци за 2021 г. (публикувано на 26.11.2020 год.).

ПЛАН – СМЕТКИ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 г. ИЗВЪРШВАНИ ПО УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ

Наредба за отпускане  и изплащане на еднократни помощи в община Опака

НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ  НА ЕДНОКРАТНИ  ПОМОЩИ В ОБЩИНА ОПАКА

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опака

МОТИВИ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за отпускане  и изплащане на еднократни помощи в община Опака