Антикорупционни процедури за проверка на сигнали за корупция и други незаконосъобразни действия в Община Опака

   УТВЪРДИЛ:

                                                                                  ЛЮТФИ РЕЯНОВ

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

 

АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ДРУГИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ В ОБЩИНА ОПАКА

            I. ИНДИКАТОРИ  ЗА КОРУПЦИЯ

         1. Внезапна промяна на имотното състояние на даден служител.

         2. Сключване на анекси по договори за обществени поръчки, което е недопустимо по новия ЗОП.

        3. Точно спазване на процедурите за редовното отчитане на финансовите средства. Нередовното отчитане се прилага, когато трябва да се прикрият неправомерни действия.

         4. Получаването на подаръци в натура. Индикатор за възможна корупция.

         5. Използване на служебното положение за получаване на  дадена услуга.

            II. ЗОНИ С ПОВИШЕН КОРУПЦИОНЕН РИСК

         1. Обществените поръчки

         2. Процедури свързани  с предоставянето на административни услуги.

         3. Процедури свързани с при налагане на административни санкции на граждани и фирми.

         4. Процедура по  издаване на лицензи, разрешителни

         5. Процедура при назначаване  на работници и служители.

         6. Недобре изградени или неефективни механизми за контрол.

         7. Липса на организационна култура.

         ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАКА

        1. Разработване на механизъм, гарантиращ ефективно прилагане и контрол на мерките, заложени в Етичния кодекс.

        2. Мобилност и ротация на служители, участващи в комисии  особено чувствителни към корупционен натиск;

        3. Извършване на проверки по молби, жалби и сигнали на граждани в случаите на корупция, конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения.

        4. Създаване на адекватна система на защита на лицата, които добросъвестно уведомяват за съмнения за корупция;

        5. Редовно публикуване на вътрешни нормативни документи,заповеди на кмета на общината, протоколи и решения на общинския съвет на интернет страницата на Общинска администрация и на информационните табла в сградата на общинска администрация.

       6. Въвеждане на ефективен одитен процес чрез подобряване на връзката между разкриване на нарушенията и налагането на адекватни санкции.

       7. Осигуряване възможност на гражданите да сигнализират за корупционни практики и нередности чрез поставяне на антикорупционна кутия.

       8. Излъчване на заседанията на общински съвет по местния радиовъзел и в интернет страницата на общината в  реално време.

       9. Осигуряване възможност на гражданите да сигнализират за корупционни практики и нередности чрез интернет сайта на общината и на горещата телефонна линия.

       10. Създаване на постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията в Общинска администрация.

        ІV. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ

       1. Състав на постоянната комисия по превенция и противодействие на корупцията:

            1.1. Галя Кулева – секретар на общината – председател

          членове:

            1.2. Бисерка Рачева–  юрист

            1.3.Татяна Христова – ст.специалист”Човешки ресурси”

            1.4. Венко Венков –  гл.вътрешен одитор

            1.5. Юнуз Юнузов– ст..специалист  “Управление на  собствеността”

              резервни членове:

            1.2.1.Христина Деркозлиева –  техн. сътрудник на ОбС и архивар
            1.2.2. Пембегюл Мустафова – гл.специалист “Европейски програми и проекти”

           2. При постъпване на сигнали и жалби от граждани и от служители от администрацията за наличие на сигнали за корупция и индикатори за измами и нередности комисията се събира и провежда заседания в пълен състав.

          3. Членовете на комисията преди започване на работа подписват декларация, че ще запазят в тайна факти и обстоятелства станали им известни по повод разглеждането на сигналите и жалбите в  защита на лицата, които добросъвестно са  ги подали.

          4. Председателя на комисията определя по негова преценка служителя, който да завежда в дневник постъпилите жалби и сигнали от граждани и служители за корупция, измами и нередности.

          5. Работата на комисията се отразява в протокол, подписан от всички членове на комисията, в който да бъде отразено становище относно постъпилите сигнали и мерките, които трябва да се предприемат съгласно разпоредбите на българското законодателство.

          6. Протокола от работата на комисията се представя на Кмета на Община Опака.

12.04.2010 год.

гр. Опака