Търгове и конкурси

З А П О В Е Д

№ РД – 09-07/05.01.2023 год.

На основание чл.21,  ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 и чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.19, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № 387  и  № 391  по протокол № 39 от 12.12.2022г.  на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване   под наем на  общински нежилищен имот /работилница/:

 • УПИ № I-370 в кв. 44а по РП на гр.Опака, представляваща  работилница с обща площ  200 кв.м. /двеста / и искана площ 50 кв.м., с цел производствена дейност. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 150 лв. /сто и петдесет лв. / без ДДС, съгласно чл. 5, ал.1, т.5 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 27.01.2023 год. (петък) от 11:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал. 4, т.1  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  26.01.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 26.01.2023 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа  на  26.01.2023 год. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 03.02.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 02.02.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

О Б Я В А

           На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 07/05.01.2023г.  на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

 На 27.01.2023 год. (петък)  от 11:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг за отдаване   под наем на  общински нежилищен имот /работилница/:

 • УПИ № I-370 в кв. 44а по РП на гр.Опака, представляваща  работилница с обща площ  200 кв.м. /двеста / и искана площ 50 кв.м., с цел производствена дейност. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 150 лв. /сто и петдесет лв. / без ДДС, съгласно чл. 5, ал.1, т.5 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 27.01.2023 год. (петък) от 11:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал. 4, т.1  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  26.01.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  26.01.2023 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 •  

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа  на 26.01.2023год. (четвъртък), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и  се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 03.02.2022г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 02.02.2023г.(четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

З А П О В Е Д

№ РД – 09 – 08/05.01.2023 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, както и чл.78, ал.1 и чл. 132, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № 387 и 394 по протокол №39  от 12.12.2022г. на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

    Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на следните  общински недвижими имоти:

 • Поземлен имот № 53552.58.24 с площ 1435 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака, местност ,,Басаново”, АОС № 1718/02.10.2018г.,  с начална тръжна цена в размер на 419 лв. /четиристотин и деветнадесет лв./ без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.
 • Поземлен имот № 53552.58.399 с площ 729 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака, местност ,,Басаново”, АОС № 1724/11.10.2018г.,  с начална тръжна цена в размер на 213 лв. / двеста и тринадесет лв. / без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.
 • Поземлен имот № 53552.58.22 с площ 4791 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака, местност ,,Басаново”, АОС № 1724/11.10.2018г.,  с начална тръжна цена в размер на 1346 лв. / хиляда триста четиридесети шест лв. / без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.
 • Поземлен имот № 53552.58.435 с площ 3054 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака,  АОС № 1895/31.05.2022г.,  с начална тръжна цена в размер на 840 лв. / осемстотин и четиридесет лв. / без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.

Търгът да се проведе на 27.01.2023 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота. 

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  26.01.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  26.01.2023  год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа  на  26.01.2023 год. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 03.02.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 02.02.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

О Б Я В А

           На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 08/05.01.2023г.  на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

 На 27.01.2023 год. (петък)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните  общински недвижими имоти:

 • Поземлен имот № 53552.58.24 с площ 1435 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака, местност ,,Басаново”, АОС № 1718/02.10.2018г.,  с начална тръжна цена в размер на 419 лв. /четиристотин и деветнадесет лв./ без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.
 • Поземлен имот № 53552.58.399 с площ 729 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака, местност ,,Басаново”, АОС № 1724/11.10.2018г.,  с начална тръжна цена в размер на 213 лв. / двеста и тринадесет лв. / без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.
 • Поземлен имот № 53552.58.22 с площ 4791 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака, местност ,,Басаново”, АОС № 1724/11.10.2018г.,  с начална тръжна цена в размер на 1346 лв. / хиляда триста четиридесети шест лв. / без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.
 • Поземлен имот № 53552.58.435 с площ 3054 кв.м. с местонахождение на имота – гр. Опака,  АОС № 1895/31.05.2022г.,  с начална тръжна цена в размер на 840 лв. / осемстотин и четиридесет лв. / без ДДС, съгласно оценителски доклад за пазарна оценка на земеделска земя, общинска собственост.

Търгът да се проведе на 27.01.2023 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота. 

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  26.01.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  26.01.2023 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа  на 26.01.2023год. (четвъртък), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 03.02.2022г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 02.02.2023г.(четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.