Търгове и конкурси

О Б Я В А

           На основание чл.132 и чл.133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 253/02.11.2023г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

      На 24.11.2023 год. (петък)  от 11:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:

 • Дворно място с площ от 535 кв.м. /петстотин тридесет и пет квадратни метра/, находящо се в УПИ XVI – 409  /шестнадесет, четиристотин и девет/, в кв. №1 /едно/ по РП на с. Крепча, общ. Опака и построената в него едноетажна сграда с площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, АОС №2003/28.08.2023г., с начална тръжна цена в размер на 6260 лв. /шест хиляди двеста и шестдесет лв./ без ДДС, съгласно оценителски  доклад за пазарна оценка на недвижим имот – дворно място и построената в него сграда, находящо се в с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище.

Търгът да се проведе на 24.11.2023 год. (петък) от 11:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.   

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  23.11.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  23.11.2023 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая № 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на 23.11.2023год. (четвъртък), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 01.12.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 30.11.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

З А П О В Е Д

№ РД – 09 – 253/02.11.2023 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, и чл.78, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №498 и №504 по Протокол №49 от 13.10.2023г. на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

    Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:

 • Дворно място с площ от 535 кв.м. /петстотин тридесет и пет квадратни метра/, находящо се в УПИ XVI – 409  /шестнадесет, четиристотин и девет/, в кв. №1 /едно/ по РП на с. Крепча, общ. Опака и построената в него едноетажна сграда с площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, АОС № 2003/28.08.2023г., с начална тръжна цена в размер на 6260 лв. /шест хиляди двеста и шестдесет лв./ без ДДС, съгласно оценителски  доклад за пазарна оценка на недвижим имот – дворно място и построената в него сграда, находящо се в с. Крепча, общ. Опака, обл. Търговище.

Търгът да се проведе на 24.11.2023год. (петък) от 11:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи, и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет  лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота. 

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  23.11.2023год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  23.11.2023год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая №304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на  23.11.2023год. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 01.12.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 30.11.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. експерт „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

БАХАР МУСТАФОВА

ВрИД Кмет на община Опака

Съгласно Р-е №493 по Протокол №49

от 13.10.2023г. на ОбС – Опака

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. експерт ,,УС“

О Б Я В А

           На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 249/30.10.2023г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

      На 24.11.2023 год. (петък)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на следният общински недвижим имот:

 • Поземлен имот с идентификатор № 53552.715.12, находящ се в гр. Опака, общ. Опака с площ 545 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор, АОС  №1851/09.02.2021г., с начална тръжна цена в размер на 1310 лв. /хиляда триста и десет лв./ без ДДС, съгласно оценителски  доклад за пазарна оценка на недвижим имот – дворно място, находящо се в гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище.

Търгът да се проведе на 24.11.2023 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.   

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  23.11.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  23.11.2023 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая № 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на 23.11.2023год. (четвъртък), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 01.12.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 30.11.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

З А П О В Е Д

№ РД – 09 – 249/30.10.2023 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, и чл.78, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №498 и №505 по Протокол №49 от 13.10.2023г. на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

    Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на следният общински недвижим имот:

 • Поземлен имот с идентификатор № 53552.715.12, находящ се в гр. Опака, общ. Опака с площ 545 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор, АОС  №1851/09.02.2021г., с начална тръжна цена в размер на 1310 лв. /хиляда триста и десет лв./ без ДДС, съгласно оценителски  доклад за пазарна оценка на недвижим имот – дворно място, находящо се в гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище.

Търгът да се проведе на 24.11.2023год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи, и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет  лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота. 

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  23.11.2023год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  23.11.2023год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая №304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на  23.11.2023год. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 01.12.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 30.11.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. експерт „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

БАХАР МУСТАФОВА

ВрИД Кмет на община Опака

Съгласно Р-е №493 по Протокол №49

От 13.10.2023г.

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. експерт ,,УС“