Търгове и конкурси

З А П О В Е Д

№ РД – 09-211/28.09.2023 год.

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.2, чл.10, чл.11 от Наредбата за реда и условията на преместваемите съоръжения по реда на чл.56, ал.1, т.2, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията и  чл.6, т.1  от Наредбата за определяне на базисни цени при отдаване под наем на общинско имущество, във връзка с Решения №486  и  №489 по Протокол №47 от 31.08.2023г. на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване   под наем на общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост:

 1. Общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения, както следва:  Терен с площ  от 57 кв.м /петдесет и седем квадратни метра/, в УПИ I /едно/, в кв. 39 /тридесет и девет/ по РП на гр. Опака, общ. Опака, за поставяне на преместваеми съоръжения  по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ и съгласно одобрена схема, за срок от 5 години. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 39,90 лв. /тридесет и девет лв. и 90 ст./ без ДДС, съгласно чл. 6, т.1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 20.10.2023 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи, и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет  лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал.4, т.2  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  19.10.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 19.10.2023 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая №304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на  19.10.2023 год. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 03.11.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 02.11.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

О Б Я В А

           На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 211/28.09.2023г.  на  Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

   На 20.10.2023 год. (петък)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг за отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост:

 • Общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения, както следва:  Терен с площ  от 57 кв.м /петдесет и седем квадратни метра/, в УПИ I /едно/, в кв. 39 /тридесет и девет/ по РП на гр. Опака, общ. Опака, за поставяне на преместваеми съоръжения  по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ и съгласно одобрена схема, за срок от 5 години. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 39,90 лв. /тридесет и девет лв. и 90 ст./ без ДДС, съгласно чл. 6, т.1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
 • Търгът да се проведе на 20.10.2023 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал. 4, т. 2  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  19.10.2023  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  19.10.2023 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая № 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на 19.10.2023год. (четвъртък), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 03.11.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 02.10.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

О Б Я В А

           На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 201/19.09.2023г.  на  Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

      На 12.10.2023 год. (четвъртък)  от 11:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг за отдаване под наем на част от общински имот, публична общинска собственост:

 • Част от общински имот – публична общинска собственост /част от тротоара пред Кметството/, намиращ се до ПИ № 235 в кв. № 34  по РП на с. Гърчиново, за поставяне на 1 бр. кафе автомат, за срок от 5 години. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 15,00 лв. /петнадесет лв./ без ДДС, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
 • Търгът да се проведе на 12.10.2023 год. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал. 4, т. 2  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа      до  11.10.2023  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  11.10.2023 год. (сряда) в деловодството на общината или стая № 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на 11.10.2023год. (сряда), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 19.10.2023г. (четвъртък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 18.10.2023г. (сряда), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

З А П О В Е Д

№ РД – 09-201/19.09.2023 год.

На основание чл.21,  ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения № 486  и  № 488 по Протокол №47 от 31.08.2023г. на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване   под наем на част от общински имот, публична общинска собственост:

 • Част от общински имот – публична общинска собственост /част от тротоара пред Кметството/, намиращ се до ПИ № 235 в кв. № 34  по РП на с. Гърчиново, за поставяне на 1 бр. кафе автомат, за срок от 5 години. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 15,00 лв. /петнадесет лв./ без ДДС, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 12.10.2023 год. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи, и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет  лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал.4, т.2  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа до  11.10.2023  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 11.10.2023 год. (сряда) в деловодството на общината или стая №304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на  11.10.2023 год. (сряда), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 19.10.2023г. (четвъртък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 18.10.2023г. (сряда), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“