Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-09-76 / 20.03.2024г.на кмета на Община Опака

О Б Я В Я В А :

Конкурс за длъжността Секретар на община с население до 50 000 души и на район за заемане навакантна длъжноств администрацията на Община Опака.

Длъжността, за която се провежда конкурсът, е за  държавен служител.

Кратко описание на длъжността „Секретар на община“ по длъжностна характеристика:

Основна цел на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на кмета на община Опака, при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствения правилник на община Опака и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на Общината.

Области на дейност:

1. Организация, координация и контрол на административните дейности, свързани с ефективното функциониране на администрацията по дирекции и служби.

2. Контрол върху дейността на административното обслужване на физически и юридически лица.

3. Задълженията на Секретар, съгласно чл. 43 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Секретар на община с население до 50 000 души и на район:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм и доп. – ДВ, бр. 95 от 2023 г.):

– Изисквана минимална образователна степен на завършено образование  магистър  по специалност –  Публична администрация или хуманитарни науки .

–  Години професионален опит – 4 години

  или минимален ранг – II младши;

– Вид правоотношение: Служебно;

– Длъжностно ниво 5;

– Ръководно ниво: 5А.

– Допълнителни изисквания : владеене на чужд език и компютърна грамотност

2.2. По Закона за държавния служител:

2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

Е български гражданин;

– Е навършило пълнолетие;

– Не е поставено под запрещение;

– Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

– Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

– Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

– Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

– Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

– Е народен представител;

– Е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;

– Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

– Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

– Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл.

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.

2.4. Необходими компетентности на кандидатите, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация и Приложение 1а към чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), дигитална компетентност.

3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността   933.00 лв. (Деветстотин тридесет и три лв.). Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.  

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: 

5.1. Защита на концепция  на тема: „Стратегическо управление на Общинска  администрация Опака”. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

5.2. Интервю.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс  – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в деловодството на Общинска администрация – Опака, на адрес: гр. Опака, ул. „Съединение” № 3.

Към заявлението се прилагат:

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Декларацията се предоставя от служителите в деловодството на Общинска администрация – Опака, на адрес: гр. Опака, ул. „Съединение” № 3.

6.3. Kопия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

6.5. Автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис.   

6.6.От датата на публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати по документи за участие в конкурса, допуснатите кандидати трябва в  7–дневен срок, по начина посочен в пункт 5.1. от настоящата заповед, да представят своята концепция за стратегическо управление в деловодството на Общинска администрация – Опака, на адрес: гр. Опака, ул. „Съединение” № 3.

 Допуснатите кандидати няма да бъдат канени и/или уведомявани допълнително от Комисията, назначена за провеждането на конкурса, за представяне на концепция.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите следва да се подават в деловодството на Общинска администрация – Опака, на адрес: гр. Опака, ул. „Съединение” № 3. в срок до 17,00 часа на 12-я ден от датата на публикуване на обявлението за конкурса по чл. 10а от Закона за държавния служител. 12-дневният срок започва да тече от датата на публикуването на обявлението за конкурса.   

Деловодството на Общинска администрация – Опака, на адрес: гр. Опака, ул. „Съединение” № 3 се намира на втория  етаж на административната сграда и работи всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч

Телефон за справки : 06039/22-22

Лице за контакти  Татяна Йорданова – длъжност старши специалист“Човешки ресурси“

8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса – Таблото за обяви и съобщения в административната сграда  на Общинска администрация – Опака и интернет страницата на Община Опака .

9. Място, където кандидатите могат да се запознаят и да получат  длъжностната характеристика и други необходими за конкурса документи – деловодството на Общинска администрация – Опака, на адрес: гр. Опака, ул. „Съединение” № 3.,  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

10. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служителиобявлението за конкурса да се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на Община Опака – https://opaka.bg/.

Настящата заповед да се връчи на – старши специалист –Човешки ресурси и на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Румен Петков – зам.кмет на община Опака.

ГЮНЕР АШИМОВ

Кмет на Община Опака