Търгове и конкурси

З А П О В Е Д

№ РД – 09-356/01.12.2022 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, aл.2, т.1 и чл.8, ал.4 от ЗОС  и чл.19, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № 378  и  № 379  по протокол № 38 от 14.11.2022г.  на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

       Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване   под наем на следният общински имот:

 1. Поземлен имот с идентификатор 53552.161.126, АОС № 1776/13.03.2020г., трайно предназначение на територията: ”територия, заета от води и водни обекти“, в землището на гр. Опака, с  площ от 9471 кв.м. Начална тръжна цена – годишен наем в размер на 170,48 лв./сто и седемдесет лв. и четиридесети осем ст. / без ДДС, съгласно чл. 9, ал.1 от Наредба за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, за срок от 5 стопански години.
 2. Търгът да се проведе на 22.12.2022 год. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

 • Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;
 •  Депозитът за участие в търга е  не по-повече от 20 на сто върху началната тръжна наемна цена – при отдаване под наем на земеделски земи, съгласно чл.132, ал.4, т.3 от Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  21.12.2022  год. (сряда).

5. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 21.12.2022 год. (сряда) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК  от  НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;

6. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа  на  21.12.2022 год. (сряда), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

7. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

8. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 06.01.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 05.01.2023г. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Румен Петков – зам.- кмет ,,Регионално развитие“ на Община Опака.

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

О Б Я В А

           На основание чл.132 и чл.133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 356/01.12.2022г.  на  Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

 На 22.12.2022год. (четвъртък)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 1. Публичен търг за отдаване под наем на следният общински имот:
 2. Поземлен имот с идентификатор 53552.161.126, АОС № 1776/13.03.2020г., трайно предназначение на територията: ”територия, заета от води и водни обекти“, в землището на гр. Опака, с  площ от 9471 кв.м. Начална тръжна цена – годишен наем в размер на 170,48 лв./сто и седемдесет лв. и четиридесети осем ст. / без ДДС, съгласно чл. 9, ал.1 от Наредба за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, за срок от 5 стопански години.
 • Търгът да се проведе на 22.12.2022 год. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

            2. Депозитът за участие в търга е  не по-повече от 20 на сто върху началната тръжна наемна цена – при отдаване под наем на земеделски земи, съгласно чл.132, ал.4, т.3 от Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  21.12.2022  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  21.12.2022 год. (сряда) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК  от  НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК  от  НАП;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа  на 21.12.2022год. (сряда), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 06.01.2023г. (петък)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 05.01.2023г.(четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.