Актуални новини

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ОПАКА

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

ползване на мери, пасища и ливади на територията на Община Опака

Справка по чл. 71

ЗАПОВЕДИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА

Протокол проведено заседание на комисията за одобряване на терен за изграждане на трупна яма за загробване на умрели животни и обезвреждане

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективнос

ЗАПОВЕД № РД-09-452/07.12.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.77 И ЧЛ.80 ОТ АПК

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 2021

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 2019

РЕШЕНИЕ №465/30.11.2021 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 2020

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.001-0018-C01/08.05.2019 г.

Заповеди за по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

ОБЩ ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ

Обява за набиране на персонал