Актуални новини

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ОПАКА

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

ползване на мери, пасища и ливади на територията на Община Опака

Справка по чл. 71

ЗАПОВЕДИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА

Протокол проведено заседание на комисията за одобряване на терен за изграждане на трупна яма за загробване на умрели животни и обезвреждане

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективнос

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.77 И ЧЛ.80 ОТ АПК

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020

РЕШЕНИЕ №465/30.11.2021 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Заповеди за по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

ОБЩ ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ

Обява за набиране на персонал