Актуални новини

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ОПАКА

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

ползване на мери, пасища и ливади на територията на Община Опака

Справка по чл. 71

ЗАПОВЕДИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА

Граници на районите, видът на извършваните услуги по чл.62 от ЗМТД и честотата на сметоизвозване за 2018 год.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Опака

Протокол проведено заседание на комисията за одобряване на терен за изграждане на трупна яма за загробване на умрели животни и обезвреждане

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективнос

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА 2019 г.

ЗАПОВЕД № РД-09-452/07.12.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.77 И ЧЛ.80 ОТ АПК

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 2021

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 2019

РЕШЕНИЕ №465/30.11.2021 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА 2020

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.001-0018-C01/08.05.2019 г.

Заповеди относно предприети действия за заболяването COVID-19

ОБЯВА ОТНОСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Заповеди за по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Отчет за изтеклата 2019 год. съгласно чл.71 от НУРПСК

ОБЩ ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ

Обява за набиране на персонал