ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

О Б Я В А

           На основание чл.132 и чл.133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед

 № РД – 09-174/10.05.2024 год. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

      На 03.06.2024 год. (понеделник)  от 11:00 часа  в заседателната зала на ОбС-Опака /Младежки дом/,  че ще се проведе публичен търг за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост:

 • УПИ №XII в кв. №13 по РП на с. Голямо Градище, общ. Опака, представляващ празно дворно място с площ 692 кв.м., АОС № 2013/26.02.2024 год., с начална тръжна цена в размер на 2580 лв. /две хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

Търгът да се проведе на 03.06.2024 год. (понеделник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбС-Опака /Младежки дом/

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.   

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  31.05.2024 год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  31.05.2024год. (петък) в деловодството на общината или стая № 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на 31.05.2024год. (понеделник), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10%от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 10.06.2024г. (понеделник)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 07.06.2024г. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

З А П О В Е Д

№ РД – 09-174/10.05.2024 год.

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, и чл.78, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 70  и  № 72 по Протокол № 6 от 26.04.2024г. на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост:

 • УПИ №XII в кв. №13 по РП на с. Голямо Градище, общ. Опака, представляващ празно дворно място с площ 692 кв.м., АОС № 2013/26.02.2024 год., с начална тръжна цена в размер на 2580 лв. /две хиляди петстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

Търгът да се проведе на 03.06.2024 год. (понеделник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбС – Опака  /Младежки дом/.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи, и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет  лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал.4, т.1  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не повече от 20 на сто върху определената в тръжната документация продажна цена, а именно 10% за настоящия търг.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  31.05.2024  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 31.05.2024 год. (петък) в деловодството на общината или стая №304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на  31.05.2024 год. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 10.06.2024г. (понеделник)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 07.06.2024г. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. експерт „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

ГЮНЕР АШИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. експерт ,,УС“

О Б Я В А

На основание чл.132 и чл.133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед

№ РД – 09-173/10.05.2024 год. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

      На 03.06.2024 год. (понеделник)  от 10:00 часа  в заседателната зала на ОбС-Опака /Младежки дом/,  че ще се проведе публичен търг за продажба на общинско движимо имущество, както следва:

 • Ученически автобус ОТОЙОЛ Е 27.14, места  27+1, цвят–жълт, дизел, с регистрационен номер Т 9689 КТ, с начална тръжна цена в размер на  2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева / с ДДС.

Търгът да се проведе на 03.06.2024 год. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС-Опака /Младежки дом/

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.   

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  31.05.2024 год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  31.05.2024год. (петък) в деловодството на общината или стая № 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя;

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на 31.05.2024год. (понеделник), стая № 304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10%от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 10.06.2024г. (понеделник)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 07.06.2024г. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

– Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

– Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

З А П О В Е Д

№ РД – 09-173/10.05.2024 год.

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, както и  чл.89, ал.1, ал.2, ал.4 от  Наредба на ОбС – Опака за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 70  и  Решение № 71 по Протокол № 6 от 26.04.2024г. на Общински Съвет – Опака

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общинско движимо имущество, както следва:

 • Ученически автобус ОТОЙОЛ Е 27.14, места  27+1, цвят–жълт, дизел, с регистрационен номер Т 9689 КТ, с начална тръжна цена в размер на  2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева / с ДДС.

Търгът да се проведе на 03.06.2024 год. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС-Опака /Младежки дом/

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 25.00 лв. с ДДС /двадесет и пет лева/ за продажба на общински имоти и вещи, и в размер на 15.00 лв. с ДДС /петнадесет  лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Съгласно чл. 132, ал.4, т.1  от НРПСУРОИ, депозитът за участие в търга е  не повече от 20 на сто върху определената в тръжната документация продажна цена, а именно 10% за настоящия търг.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  31.05.2024  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 31.05.2024 год. (петък) в деловодството на общината или стая №304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК от НАП;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

5. Място и срок за подаване на предложенията – до 16:00 часа на  31.05.2024 год. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 10.06.2024г. (понеделник)
 • Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 07.06.2024г. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

– имат задължения към общината или държавата.

– не са представили всички необходими документи.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. експерт „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

            Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

ГЮНЕР АШИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. експерт ,,УС“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *