ПРОЕКТ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА

На 02.10.2023 г., Община Опака подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0056-С01 „Бъдеще за децата в Община Опака“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 391160,14 лева. Проектните дейности стартират, считано от 02.10.2023 г. и са за период от 26 месеца.  Проект „Бъдеще за децата в община Опака“ ще осигури  предпоставки за повишаване на детското благосъстояние. Това ще се постигне посредством комбинация от политики  мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп на услуги. Настоящия проект ще подкрепи семействата в отглеждането на децата , да ги стимулира за по-добра активност във всички сфери на живота, за да подобри качеството на връзката дете – родител, което подобрява атмосферата в семейната среда за децата. Специалисти с различен профил: здравен, социален и образователен, назначени по проекта ще предоставят различни интегрирани здравно- социални услуги за деца от 0 до 18 години.  Конкретни цели:

Здравна профилактика на болестите на децата;

Подкрепа на децата в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравни грижи;

Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;

Предотвратяване на настаняването на децата в специализирани институции

Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи;

Изграждане на позитивна нагласа към учебния труд и към училищната среда;

Превенция на бедността и социалното изключване;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *