ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ОПАКА”

        Проект  „Бъдеще за децата на община Опака” договор BG05SFPR002-2.003-0056-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата,” финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

Обява

за набиране на персонал

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0056-С01 „Бъдеще за децата в Община Опака“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеше за децата“, финансирана   чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

Срок за подаване на документи от 10.10.2023г. до 13.10.2023г. включително.

Длъжност: „МЕДИАТОР“ СЦ-2 – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медиатор“:

 • да са физически лица;
 • да притежават компютърна грамотност.

Длъжност:„МЕДИАТОР“ СЦ-3 – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медиатор“:

 • да са физически лица;
 • да притежават компютърна грамотност.

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ – 2 лица на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медицинска сестра“:

 • да са физически лица;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки;
 • да притежават компютърна грамотност;

Длъжност: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Социален работник“:

 • да са физически лица;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;

Длъжност:„СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността Сътрудник „Социални дейности“:

 • да са физически лица;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;

Длъжност:„ПЕДАГОГ/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време/2 лица на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Педагог/специален педагог“:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Начална и предучилищна педагогика“ или друга подходяща специалност от хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност.;
 • да притежават компютърна грамотност.

Длъжност„ПСИХОЛОГ“ – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Психолог“:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Психология“;
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство

Длъжност: „РЕХАБИЛИТАТОР“ – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“;
 • Специалност  – „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“, „Медицинска рехабилитация – ерготерапия“, „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 
 • Членство в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи..

Длъжност: „ЛОГОПЕД“ – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 25месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Логопед“:

 • Образование – Висше;
 • Минимална образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност  – „Логопедия“, „Специална педагогика (логопедия)“, „Дефектология“
 • Минимален професионален опит – не се изисква, но допълнителна квалификация и/или опит в областта на работата с деца, младежи и семейства ще се счита за предимство. 

Длъжност: „ПЕДИАТЪР“ – 1 лице на граждански договор. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Педиатър“:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
 • да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки;
 • да притежават компютърна грамотност.

 Длъжност:„СТОМАТОЛОГ“ – 1 лице на граждански договор. Срок за работа – 25 месеца.

1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Стоматолог“:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър  „Стоматология”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година като стоматолог;
 • да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност.

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • да познават спецификата на работа с деца с увреждания и техните семейства и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Заявление за кандидатстване по образец – Приложение 1;
 2. Автобиография по образец – Приложение 2;
 3. Декларация по чл. 107 от КТ – Приложение 3;
 4. Декларация по образец – Приложение 4;
 5. Декларация по образец – Приложение 5;
 6. Документ за самоличност (за справка);
 7. Копие на диплома за завършено образование;
 8. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 9. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Опака –  https://opaka.bg

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Първи етап –подбор по документи:

2. Втори етап– провеждане на интервю:

Кандидатите могат да подават документи от 10.10.2023г. до 13.10.2022г..включително, в сградата на Община Опака, стая  номер 302

Повече информация за изискванията за кандидатстване, документи и срокове може да получите на място в община Опака или при лицата, определени за контакт.

За контакти:

Ешим Сабриева всеки работен ден тел.06039/2268

Заявления за кандидатстване може да намерите и на сайта на Община Опака.

          БАХАР МУСТАФОВА

          Кмет на Община Опака

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *