Функции на Общинският съвет

Общински съвет – Опака изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност:


Създава 
постоянни и временни комисии и избира техните членове;
Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
Избира и освобождава председател на Общинския съвет;
Избира и освобождава заместник-кметовете и кметските наместници по предложение на кмета на общината.
Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба;
Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
Определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
Приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметствата. 9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя своите представители в тях;
Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определен със закон;
Приема решения за създаване и одобряване на устройствените планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитието на общината;
Определя изискванията за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
Приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина и определя своите представители в тях;
Създава райони и кметства при условия и по ред, определен със закон;
Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
Обсъжда и приема решения на предложения на кметове на кметства и кметски наместници по въпроси от своята компетентност;
Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
Одобрява символ и печат на общината;
Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
Общинският съвет решава и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.