УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВА І

Общи положения

Чл.1. С настоящия  устройствен правилник се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на общинската администрация на Община Опака и на нейните организационни структури и административни звена.

Чл.2. Правилникът има за цел осигуряване на ефективна дейност на местната изпълнителна власт в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Наредбата за служебното положение на държавните служители, Единния класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията и действащото законодателство на Република България.

Чл.3. /1/ Община Опака е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

/2/ Общинската администрация е териториална администрация на изпълнителната власт за територията на Община Опака, в която се осъществява местното самоуправление.

Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, отговорност, целесъобразност, ефективност, координация, самостоятелност и  гарантиране интересите на Община Опака и населението.

Чл.5. /1/ Общинската администрация работи в условията на публичност при вземане и изпълнение на решенията си, освен когато опазването на служебната тайна или други важни причини налагат ограничаването на този принцип.

/2/ Кметът на Общината определя реда на публичните изяви на служителите в администрацията.

Чл.6 Дейността на общинската администрация  се осъществява от лица работещи по трудово правоотношение и държавни служители.

Чл.7 Правилникът определя функциите и задълженията на Кмета, Зам. кметовете, Секретаря и административните звена.

ГЛАВА IІ

Правомощия на Кмета на община Опака. Правомощия на Заместник кметовете и Секретаря на община Опака.

Раздел  І

Общи положения

Чл.8  /1/ Кметът на Община Опака е орган на изпълнителната власт и ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.

/2/ В своята дейност Кметът се ръководи от закона, от актовете на общинския съвет и от решенията на населението.

/3/ Кметът на Общината представлява Община Опака  като юридическо лице.

Чл.9. /1/ При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнението на правомощията си Кметът на Община Опака се подпомага от заместник-кметове, броят на които се определя от Общински съвет със структурата на общинската администрация.

/2/ Кметът на Общината делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя техните функции.

/3/ Функциите на Кмета в негово отсъствие от града или страната, или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от определен от него със заповед заместник-кмет.

/4/ Кметът на Общината може в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност по силата на законите, да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на заместник-кмет, на ръководителите по бюджетни звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

Раздел  ІІ

Правомощия на Кмета на Община Опака

Чл.10. /1/  Кметът на Община Опака изпълнява функциите си като:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;
 2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. Упражнява правомощията си на работодател;
 4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди;
 5. Първостепенен разпоредител с бюджета и организира:

5.1. изготвяне на проект за Наредба за съставяне и изпълнение на общинският бюджет, която внася за приемане от Общинския съвет;

5.2. разработване и внасяне в Общинския съвет на проект за бюджет на общината и извънбюджетните фондове;

5.3. разпределението на общинският бюджет по второстепенни разпоредители и по пълна бюджетна класификация, съгласно ЗОБ;

5.4. изпълнението на приетия общински бюджет, извънбюджетни сметки, фондове, спонсорства, целеви средства, средства по международни програми и други;

5.5. възлага извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство;

6. Утвърждава:

6.1.система за финансово управление и контрол;

6.2. план за документооборота на счетоводните документи;

6.3. индивидуален сметкоплан на общината;

6.4. други вътрешни правила, разпоредби и др.;

6.5.длъжностните характеристики на служителите от дейностите към общинска   администрация;

6.6. щатни разписания;

6.7. изменения и допълнения на градоустройствени планове;

6.8. правилник за вътрешен ред, вътрешни правила за заплащане на             персонала и др.;

7. Внася предложения в Общински съвет за приемане на:

7.1. проект за структура и численост на общинската администрация;

7.2. размер на средна брутна работна заплата на общинската администрация и индивидуални работни заплати на кметове на кметства;

7.3. стратегии, прогнози и планове за развитие на общината;

7.4. общи градоустройствени планове;

7.5. решения свързани с основни функции на общината и  правомощията на  кмета;

7.6. критерии и изисквания за дейността на физически и юридически лица, произтичащи от екологични, исторически, социални особености, както и състояние на инфраструктурата на общината;

7.7. символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;

7.8. предлага представители на общината в търговски дружества с   общинско участие и форми на общинско сдружаване по ред, определен от Общинския съвет;

8. Възлага и организира изпълнението на:

8.1.приетите от Общински съвет решения;

8.2. дългосрочни програми;

8.3. основните функции на общината, определени със закон;

8.4. дейностите, свързани с човешките ресурси;

8.5. свои функции на кметовете на кметства и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

8.6. дейността по защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

8.7. възлага функции на лице по гражданско състояние с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общ. Администрация;

8.8. работата на общинската администрация, като подобрява ефективността и повишава качеството на обслужване на гражданите, чрез вътрешни нормативни актове, стимулиращи по-добрата работа на служителите;

9. Присъжда рангове на държавните служители /чл.74 от ЗДС/ и назначава дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;

10.Упражнява правомощията си на административно-наказващ орган;

11.Осигурява организационно-техническото обслужване на Общински  съвет Опака и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

12. Осъществява контрол:

12.1. по целесъобразно и законосъобразно изпълнение на бюджета;

12.2. по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнението на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА ;

13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

14. Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда;

15. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

16. Поддържа връзки с политически партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

17. Кметът на Общината в случаите, определени от закона изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.

Раздел ІІІ

Правомощия на Заместник кмета и  на Секретаря на Община    Опака

Чл.11./1/ Заместник-кметове на Общината:

 1. Подпомагат Кмета при осъществяване на дейността му;

2. Изпълняват задачите, които им се възлагат от Общинския съвет и Кмета на Общината и се отчитат пред тях за изпълнението;

3. Подписват платежни документи в системата на общината, за което Кмета ги е упълномощил.

4. Изпълняват писмено делегирани от Кмета на Общината негови правомощия.

5. Не могат да ръководят политическа партия или нейна структура, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

/2/ Правомощията им могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие , със заповед на кмета на общината.

/3/  Заместник кмет  “Образование и социални дейности” организира, контролира и ръководи работата и  дейността на общината и провежда общинската политика в областта на : образованието, социалните дейности, културата /читалищната дейност/, здравеопазването, младежта и спорта и европейската интеграцията.

/4/ Заместник кмет “Регионално развитие” организира, контролира и ръководи работата и дейността на общината и провежда ефективно общинската политика в областта  на регионалното развитие,строителството, транспорта, териториално-селищното устройство, търговия, екология , управлението и стопанисването на общинската собственост и горите, защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи  и проектите по евро-фоновете .

Чл.12. /1/ Секретарят на Общината:

 1. Организира дейността на общинската администрация;
 2. Отговаря за условията на работа на служителите на Общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
 3. Осъществява контрол по целесъобразност и законосъобразност на актовете на общинска администрация и контрол по изпълнение на същите.
 4. Организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;
 5. Отговаря за дейността по гражданска регистрация и административно обслужване;
 6. Осигурява организационно-техническата подготовка при провеждане на избори и референдуми.
 7. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 8. Ръководи органа по настойничество и попечителство.
 9. Отговаря за работата със сигнали,молби, жалби и предложения на гражданите;

10.Организира процеса на обучение на служителите от общинска администрация .

11.Внася на Общински съвет –Опака и комисиите към него докладни записки в упълномощените ресори и участва в заседанията при разглеждането им.

12.Отговаря за спазване на Правилника за вътрешния ред;

13.Подпомага организационно дейността на Общинския съвет.

/2/ Секретарят на Общината изпълнява и други функции, възложени му от Кмета на Общината със закон или с друг нормативен акт.

ГЛАВА IІІ

Структура, функции и организация на общинска администрация.

Раздел І

Общи положения

Чл.13 /1/ Общински съвет Опака одобрява структурата на общинската администрация и определя размера на средната брутна работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на Кмета на Общината в съответствие със законовите разпоредби.

/2/ Кметът на Общината утвърждава щатно разписание на длъжностите, поименно щатно разписание и длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация.

/3/ Кметът на Общината има право да извършва вътрешни промени в рамките на утвърдената структура и численост на общинската администрация чрез промени в щатните разписания в съответствие с възникнали потребности.

Чл.14.. /1/ Общинската администрация е структурирана в 3 дирекции, които подпомагат Кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват административното обслужване на физическите и юридическите лица.

/2/ Общата численост на персонала в общинската администрация се определя от Общинския съвет с ежегодния бюджет.

/3/ Числеността на отделните организационни структури и административни звена се определя с поименното щатно разписание, утвърдено от Кмета на Общината.

Чл.15 Служителите в общинската администрация работят като държавни служители, съгласно ЗДС и по трудово правоотношение в съответствие с Кодекса на труда.

Чл.16. /1/ Статутът на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общинската администрация са регламентирани със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и  нормативните актове по тяхното прилагане.

/2/ Условията и редът за изплащане на възнаграждения и социални придобивки за служителите от общинската администрация се определят с правила и ред, одобрени от Кмета на Общината.

Чл.17. /1/ За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на общината, могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и консултанти.

/2/ Правата и задълженията на лицата по ал.1, както и заплащането се определят с договор (трудов или граждански) или заповед на Кмета на Общината или  на заместник-кмет.

/3/ Служителите по служебни и трудови правоотношения са задължени да спазват Етичния кодекс на общинската администрация.

/4/ Всеки служител да повишава квалификацията си като участва в обучения и семинари с цел повишаване качеството на обслужване.

Чл.18. Изпълнението на задълженията на служителите се основава на принципите на законност, отговорност, лоялност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

Чл.19. /1/ Функциите, задълженията и отговорностите на служителите от общинската администрация са регламентирани с длъжностни характеристики.

/2/ Служителите в общинската администрация не са длъжни да изпълняват незаконосъобразните и неправомерни актове и заповеди, съдържащи очевидни за тях правонарушения, за което уведомяват писмено прекия си ръководител.

Чл.20. Освен определените с чл.17, служителите в общинската администрация изпълняват и други функции, възложени им от Кмета, свързани с отговорности на общината

Чл.21. Общинската администрация:

1.Организира административното обслужване и публичните услуги за физически и юридически лица, възложени по закон;

2. Обработва постъпилите в общината документи от органи на изпълнителната власт, от други държавни органи или от физически и юридически лица;

3. Подготвя проекти на актове на Кмета на Общината, както и проекти на заповеди;

4. Осигурява подготовката на необходимите аналитични и справочни материали по разглежданите на заседанията на Общински съвет Опака въпроси;

5. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с молби, жалби, заявления и предложения на граждани;

 1. Изпълнява и други функции в съответствие със законите на страната.

Чл.22. /1/ Според разпределението на дейностите, които извършва, в съответствие със Закона за администрацията и Наредбите за неговото прилагане, общинската администрация е структурирана в обща и специализирана.

/2/  Общата администрация / с 1 бр. дирекция- ФСДАО / осигурява технически дейността на Кмета на Общината, на специализираната администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица и финансовите дейности.

/3/ Специализираната администрация / с 2 броя дирекции: МПГРХД и УТЕОС / подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на Общината.

Раздел ІІ

Организация на работата на общинската администрация

Чл.23. Организацията за работа на общинската администрация се урежда с Правилник за вътрешния ред на общинска администрация,  утвърден от Кмета на Общината.

Чл.24. Необходимата минимална образователна степен за заемане на длъжност в администрацията е установена в Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за служебното положение на държавните служители .

Чл.25. Професионалната квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование, общ и служебен трудов стаж, необходима за заемане на длъжност в общинската администрация, се определя със закон.

Чл.26. Служителите в общинската администрация /по трудови и служебни правоотношения/ могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения или санкционирани за неизпълнение, при условията и реда, определени с Правилника за вътрешния ред от кмета на общината.

Чл.27. /1/ Работното време на общинската администрация се определя със Заповед на Кмета, като при необходимост продължителността на работното време може да бъде променено в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и  Закона за държавния служител.

/2/ При необходимост служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и след изтичане на работното време, без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка.

/3/ Редът за изпълнение на задълженията в извънработно време по ал.2 се определя от Кмета на Общината.

/4/ Работното време на дежурните се определя с график, утвърден от Кмета на общината или негов заместник.

Чл.28. /1/ Приемното време на Кмета на Община Опака е всеки четвъртък от 09.00 часа до 12.00 часа.

/2/ Приемното време на заместник-кметовете и на секретаря, както и на административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на информационното табло в сградата на Общината.

ГЛАВА IV

Кметове на кметства

Чл.29. /1/ В състава на община Опака влизат следните пет кметства: Крепча, Голямо Градище, Гърчиново, Люблен и Горско Абланово

/2/ В изпълнение на своите пълномощия по чл.46 от ЗМСМА кметовете на кметства:

1.Подпомагат цялостната дейност на здравните, детски, училищни,               културни,  социални и религиозни заведения на територията на повереното им кметство.

2.Назначават и освобождават служителите от общинската администрация в кметството , които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и длъжностно разписание.

2.Съставят актове по гражданско състояние за събития станали на територията на кметството.

3. Заверяват,   удостоверяват   датата   на   частни документи.

4.Организират и ръководят защитата на населението при бедствия,аварии и катастрофи.

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти.

6. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия.

7. Организират приемането на молби и извършването на административно технически услуги чрез съответните     дирекции      на     общинската администрация.

8Кметовете на кметства съобразно наредби на ОбС организират стопанисването на общински имоти, обработваеми земи, водни площи, жилищни парцели и други недвижими и движими имоти – общинска собственост.

9. Осигуряват спазването на обществения ред има правомощия по чл.68,70,73,74,76,78 и 80 от Закона за министерство на вътрешните работи / ЗМВР/, на съответната територия до пристигане на полицейския орган.

10 . Кметовете на кметства изпълняват функции възложени им от Кмета на общината със заповеди.

/3/ Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общински съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждане на въпроси, отнасящи се до кметството.

/4/  На кметовете на кметства могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.

Чл.30 . Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества  и кооперации за времето на мандата им.

Чл.31. Кметовете на кметства отговарят за законността на територията на кметството за спазване на:

1. Паспортния режим и регистрацията на населението.

2. Обществения ред и Наредба № 1 на ОбС.

3. Нормативни актове рекламиращи търговската дейност.

Чл.32. Кметовете на кметства изпълняват и други задачи възложени от ръководството на общинската администрация.от законови и подзаконови нормативни актове и решения на Общинския съвет.

ГЛАВА V

Обща администрация

Дирекция : „Финансово-счетоводни дейности и административно обслужване„  – /ФСДАО /

Чл.33. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и административно обслужване” осигурява организационно и технически дейността на Кмета на общината

Чл.34. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и административно обслужване” се състои от 9 бр. служители и включва следните длъжности:

– директор на дирекция ” Финансово-счетоводни дейности и административно обслужване”

–  главен счетоводител;

–  старши счетоводител;

–  счетоводител;

–  старши специалист “ Касиер”

– главен експерт „Бюджет и счетоводство”;

–  младши експерт ”Бюджет и счетоводство”

–  гл. специалист „Деловодител и технически сътрудник на кмета”

–  технически сътрудник  на ОбС и архивар;

Чл.35. Дирекция „ Финансово-счетоводни дейности и административно обслужване „ изпълнява следните функции:

 1. Отчита приходите и разходите на Бюджета на Община Опака по единна

бюджетна класификация.

 1. Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити.
 2. Изготвя параграфни книги за касовото изпълнение на Бюджета по приходите и разходите съгласно образец от Министерство на финансите.
 3. Изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите.
 4. Води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.34 и чл.38 от закона за счетоводството.
 5. Изготвя годишен счетоводен отчет и приложенията към него съгласно чл.41 от  Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти, както и годишен счетоводен отчет за касовото изпълнение на бюджета по форма определена от Министерството на финансите.
 6. Води деловодната дейност на общината.Организира вътрешния документооборот . Разпределя, съхранява и предоставя на кмета необходимата информация и пренасочва към съответните длъжностни лица.
 7. Организира приемното време на кмета за граждани и служебни лица и техническото обслужване на кмета на общината.
 8. Изпълнява техническата дейност при организиране на работата на постоянните и     временните комисии и при провеждане на заседанията на ОбС.

10. Организира поддържането на общинския архив- съхранението, унищожаването и ползването на архивираните документи.

ГЛАВА VI

Специализирана администрация

Дирекция :   „Местни приходи, гражданска регистрация и хуманитарни дейности” – / МПГРХД/

Чл.39 Дирекция „Местни приходи,гражданска регистрация и хуманитарни дейности” подпомага Кмета на общината и осигурява осъществяването на правомощията му.

Чл.40. Дирекция „ Местни приходи, гражданска регистрация и хуманитарни дей-ности „  на Община Опака се състои от 11 бр.  Служители и включва следните длъжности:

– директор на дирекция „Местни приходи,гражданска регистрация и хуманитарни дейности”;

– младши експерт „Местни данъци и такси” – 3 бр.;

– специалист „Гражданско състояние”

–  главен експерт ”Гражданско състояние„

–  старши експерт „Гражданско състояние”

– специалист „Гражданско състояние”

– старши специалист “Човешки ресурси”

– младши експерт „Социални дейности ” -2 бр.;

– гл.експерт „Образование,култура и секретар на МКБППМН

Чл.41. Дирекция „Местни приходи, гражданска регистрация и хуманитарни дейности „ изпълнява следните функции:

1 Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН.

2. Актуализира структурата на учебните и детски заведения в съответствие с потребностите на общината. Осъществява политиката на общината по разрешаване на демографски и етнически въпроси.

3. Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения.

4. Координира дейността на общинските учебни и детски заведения за организиране на нормален учебно – възпитателен процес в съответствие с изискванията на ЗНП.  Осигурява задължителните обучения на децата до 16 годишна възраст.

5. Указва методическа помощ на народните читалища в общината по прилагането на законовите и под законовите нормативни актове.

6.  Организира и координира изпълнението на социалната политика на общината.

7. Организира и координира изпълнението на програмите за временна заетост ,  социални асистенти, домашни помощници и др. социални програми.

8. Подготвя и организира изпълнението на общинската програма по предоставяне на социални услуги на гражданите и закрила на децата.

9. Генерира и поддържа картотека „Население” и локална база данни „Население” в     актуален вид чрез актуализационни съобщения.

10. Съхранява документи и картотечни регистри в информационен фонд.

11. Издава удостоверения на базата на съществуващите документи.

12. Работи с архива на регистрите на населението и с РДВР за отразяване на адресната регистрация на гражданите.

13. Съставя, съхранява и поддържа регистрите за гражданско състояние. Архивира и отразява настъпилите промени в регистрите за гражданско  състояние.

14. Създава и обработва актове за гражданско състояние – актове за раждане, брак и  смърт.

15. Осъществява събирането и отчитането на местните данъци и такси.

16. Осъществява приемане на данъчни декларации, издаване на удостоверения за    декларирани данни,и данъчни оценки на недвижими имоти на граждани.

17. Подготвя и оформя всички документи по движението, регистрацията и    отчисляването на кадрите като:

– трудови договори при назначаване и преназначаване;

– трудови и служебни книжки,

– лични дела и заповеди за прекратяване на трудов договор.

18. Изготвя актуализиране на работните заплати в общинската администрация и дейностите към нея и длъжностните и поименни разписания  съгласно действащото законодателство

Дирекция : „Устройство на територията, екология и общинска собственост”- /УТЕОС/

Чл.42. Дирекция „Устройство на територията,екология и общинска собстваност” подпомага Кмета на общината и осигурява осъществяването на правомощията му.

Чл. 43. Дирекция „ Устройство на територията,екология и общинска собстваност” „ на Община Опака се състои от 9  служители и включва следните длъжности:

– директор на дирекция „УТЕОС”

– гл. специалист “Техническа служба”;

– ст.специалист „Техническа служба”;

– главен специалист  ”Управление на собствеността”;

– старши експерт „Екология, земеделие и търговия”;

– старши специалист „ОМП ,защита при бедствия и служител по сигурността на информацията”;

–  гл. архитект ;

– младши експерт „Транспорт, търговия и туризъм” ;

– изпълнител – шофьор;

Чл. 44. Дирекция „Устройство на територията,екология и общинска собственост”  изпълнява следните функции:

1. Осъществява дейностите по разработване на екологичната политика  на общината.

2. Проучва и търси възможности за участие на общината с проекти и програми  на Европейския съюз.

3. Организира и регулира дейността на стопанисването и използването на общинските гори и земи.Отчита на  територията   на   общината   състоянието   на животновъдството и растениевъдството, разрешителните режими свързани с това.

4. Регистрира, категоризира и издава лицензи и разрешителни за дейността на търговските обекти и осъществява контрол на дейността им.

5.Организира цялостната дейност във връзка с устройството на територията на общината, градоустройството, архитектурата, кадастъра и регулацията.

6. Подготвя създаването и приемането на общи и подробни градоустройствени планове и ги актуализира.

5. Допуска изработването,съгласува и утвърждава проекти.

6. Разработва общинската транспортна схема.

7. Осигурява експертна помощ при възникнали БАК.

8. Разработва планове за организиране и водене на гражданска защита и защита на населението в мирно и военно време.

9. Обобщава и своевременно представя информация за възникнали стихийни бедствия.  Регистрира, актува и осъществява надзор на общинската собственост.

10.Осъществява издирване и изземване на незаети и завзети без законово основани общински имоти.

11.Организира сделките по придобиване и разпореждане с общинско имущество.

12. Организира дейността на управлението на имотите – общинска собственост

Чл. 45 . Главният архитект има следните функции:

1. осъществява самостоятелно правомощия, съгласно Закона за устройство на територията, правилника за неговото прилагане и други нормативни актове;

2. ръководи и организира непосредствената дейност на техническата служба;

3. ръководи работата на Експертния съвет по устройство на територията.

Преходни и заключителни разпоредби

§1  Устройственият правилник на общинската администрация гр.Опака се издава на основание чл. 44 ал.1 т.17 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията

§2. Този правилник може да се изменя и допълва със заповед на Кмета на община Опака.

§3.  За неуредените в настоящия правилник въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона на държавния служител,  Кодекса на труда и приложимите правила, установени с нормативен акт.

§ 4. Настоящият Устройствен правилник утвърден със  Заповед № РД-09- 75      от 27.02.2021 год. на Кмета на община Опака, съгласно Решение № 156, по протокол №17 от 26.02.2021г. на ОбС Опака, с което е одобрена структура на общинска администрация Опака и влиза в сила от 01.03.2021 год.

Приложение № 1

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОПАКА

Длъжностни наименованияБройВидправоотношение

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА

Кмет на община1Избор
Заместник кмет2Трудово
Секретар1Служебно

АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА

Кметове на населени места5Избор
Старши специалисти в кметства3,5Трудово

ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Финансово –счетоводни дейности и административно обслужване”/ФСДАО/  – 9  бр.

Директор на дирекция1Служебно
Старши специалист1Трудово
Главен експерт1Служебно
Младши експерт1Трудово
Главен специалист1Трудово
Главен счетоводител1Служебно
Старши счетоводител1Трудово
Счетоводител1Трудово
Технически сътрудник1Трудово

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Местни приходи,гражданска регистрация и хуманитарни

дейности” /МПГРХД/-  11,00 бр.

Директор на дирекция1Служебно
Главен експерт1Служебно
Главен експерт1Трудово
Младши експерт4Трудово
Старши експерт1Трудово
Главен специалист1Трудово
Старши специалист1Трудово
Специалист1Трудово

Дирекция „Устройство на територията , екология и

общинска собственост” – /УТЕОС/ – 9 бр.

Директор на дирекция1Служебно
Главен специалист2Трудово
Главен архитект1Трудово
Старши експерт1Трудово
Младши експерт1Трудово
Старши специалист2Трудово
Изпълнител-шофьор1Трудово

ОБЩ БРОЙ:   41,5