Уведомление на основание Чл. 66, ал. 1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/

На основание Чл. 66, ал. 1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ , във връзка с чл.66 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Община Опака уведомява  всички заинтересовани страни , че открива производство по издаване на  общ административен акт, за одобряване на план-сметка за необходимите разходи по чл.66,ал.1от  ЗМДТ през 2023 год. и определяне размера на такса  битови отпадъци за населените места на територията на Община Опака , като публикува за обществено обсъждане на проект за решение

             Уважаеми   съграждани,

           Предстои приемането на план-сметката за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2023 год.

На основание чл.66,ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси проектът на решение за одобряване на план сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69,ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, който е не по кратък от един месец от деня на уведомяването. План сметката се одобрява с решение на Общински съвет преди изтичане на срока по чл.84,ал.4 от Закона за публичните финанси.,съгласно който Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, в срок до 20 работни дни от обнародване на закона за държавния бюджет за съответната година.

Община Опака предлага на Общински съвет – Опака , да вземе решение, с което да одобри План-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите  за всички населени места на територията на общината за 2023 год.

          План-сметка на Община Опака е на обща стойност 414 527,73    лв.  /четиристотин и четиринадесет  хиляди петстотин двадесет и седем хиляди  лв.  0,73 ст. / ,  и включва всички планирани и относими за календарната 2023 год. разходи на общината за извършване на дейностите по:

  1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци с изключение на разделното събиране – /за услугата по чл.62,т.1/:      стойност    235 865,52 лв. ,  / двеста тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и пет  лв. 0,52 ст./;

2. Третиране на битовите отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както проучване, проектиране, изграждане , поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – /за услугата по чл. 62,т.2 /на стойност : 121 096,21 лв. / сто  двадесет и една хиляди и деветдесет и шест  девет  лв. 0,21 ст. / ;

3.   Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване – / за услугата по чл.62,т.3/ на стойност : 57 566 лв. /  петдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и шест лв./;

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл.65 и 66 от АПК, чрез представяне на писмени мнения, становища и предложения по проекта на решение в деловодството на Община Опака и на e-mail: obstinaopaka@abv.bg  в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

         Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържа се в преписката по издаване на общия административен акт, в сградата на Общинска администрация Опака, стая 206 или от публикуваното по долу приложение.

Приложение :         

1. Докладна записка Одобряване  на план-сметка за необходимите разходи по чл.66,ал.1 от ЗМДТ през 2023 год. и утвърждаване размера на такса за битови отпадъци за населените места на територията на община Опака през 2023 г. – проект ;

2 .План сметки  за необходимите разходи за 2023 год. за всяко населено на територията на Община Опака  – 6 броя;