Тържествено заседание за конституиране на ОбС Опака на 03.11.2011г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАКА,ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ

7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3Факс: 06039 / 24 21; emailobstinaopaka@abv.bg 

                Съгласно Заповед № 381/01.11.2011г. на областният управител на област Търговище е свикано  заседание за конституирането на новоизбраният общински съвет гр. Опака на 03.11.2011г. от 14.00 часа в пленарната зала на Читалище „Пробуда” гр. Опака при следният дневен ред:

     1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, кмета на Общината и кметовете на кметства и подписване на клетвен лист.

      2.   Избор на Председател на Общинския съвет.