„Топъл обяд в община Опакa“

Община Опака сключи Договор № BG05SFPR003-1.001-250-C01 с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. „Стартира изпълнява се предоставянето на топъл обяд по Проект “Топъл обяд в Община Опака” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.“ Договора е на стойност 887 193,60 лв.

Проектът е с основни дейности:

  • Определяне на целевите групи;
  • Приготвяне на топъл обяд;
  • Предоставяне на топъл обяд;
  • Предоставяне на съпътстващи мерки;

и споказатели за резултат 400 лица от допустимите целеви групи.

Основните целеви групи, които ще бъдат включени са:

-Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията,

-лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

-лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;

Осигуряване на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и подкрепа, съдействие, индивидуално и/ или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

С реализацията на настоящия проект се цели да се създаде устойчив модел, който да допринесе за формиране на подкрепяща среда за хората в неравностойно социално положение, придружаваща целенасочената социална политика, която Община Опака развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, как да и да се разшири обхвата на ефективното социално- подпомагане и подобряване на достъпа до социални услуги на територията на общината.

Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

В съответствие с целите на операцията целевите групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Срокът за изпълнение на проекта е 29 месеца, но не по-късно 30.09.2025 год.