„ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ОПАКА“

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Опака“

Заявление – декларация (по образец)

Община Опака сключи Договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Проектът Проект “Топъл обяд в община Опака в условия на пандемията от COVID-19“ предвижда осигуряване на топъл обяд до 300 души, и е част от целенасочената социална политика, която Община Опака развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Общата цел на проекта e намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение, посредством изпълнението и постигането на следните конкретни цели:

1. Осигуряване на топъл обяд ежедневно за лицата, попадащи в следните целеви групи на програмата:

Основните целеви групи, които ще бъдат включени са:

-Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията,

-лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

-лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;

2. Осигуряване на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и подкрепа, съдействие, индивидуално и/ или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

С реализацията на настоящия проект се цели да се създаде устойчив модел, който да допринесе за формиране на подкрепяща среда за хората в неравностойно социално положение, придружаваща целенасочената социална политика, която Община Опака развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, как да и да се разшири обхвата на ефективното социално- подпомагане и подобряване на достъпа до социални услуги на територията на общината.

Община Опака подписа Допълнително споразумение за изменение на проектните дейности към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Промяната касае увеличаване на стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд от 2,70 лв. на 2,90 лв.. Изменението влезе в сила от 01.03.2022 г., като полученото финансиране е в общ размер на 333 665.31, а срокът за изпълнение на проекта – до 30.06.2022 г.  Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд.

Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

В съответствие с целите на операцията целевите групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Към момента се осигурява помощ и подкрепа  на 300 потребители, отговарящи на условията за включване по проекта. Приготвянето на храната се осъществява в две трапезарии на територията на града. Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб, който се предоставя в дома на потребителите в работните дни на всеки месец.