Справка по чл. 71

Справка

за отчетна година 2021г.

По чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт , предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

  1. 1. Проведени от Кмета на Община Опака обществени поръчки или процедури за концесии ,чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт;

До 05.07.2021г. е договор за обществен превоз на пътници с фирма “Метеор“ АД – гр. Попово. След самоволното оттегляне на „Метеор“ АД  изпълнението на договора за  обществен превоз на пътници от транспортната схема на Община Опака е възложена  на  фирма „А-ТУР“ ЕООД , чрез спешна мярка на основание чл.16д, ал.6 от Наредба № 2 от 15.03.2022г . С “Метеор“ АД е прекратен договора с предизвестие от 05.07.2021г. Линиите от Областната транспортна схема на Община Опака -Договор №  26/03.09.2015г. Договор № 35/16.09.2016г. и  от Общинската транспортна схема и Договор № 24 А /01.06.2020г. са прекратени с предизвестие по вина на фирмата – превозвач „Метеор“АД.

  1. 2. Сключени договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт;

С решение № 342/ 08.09.2021г. на Областен Управител на област Търговище е отпусната спешна мярка за линиите от Областната и Общинската транспортна схема на Община Опака,

както следва:

Люблен – Опака

-Опака – Люблен

-Опака – Голямо Градище

-Опака – Търговище

-Люблен –Попово

-Гърчиново-Търговище

-Люблен- Търговище

След решението е сключен договор № 26/16.09.2021г. между Община Опака и фирма А-ТУР ЕООД гр. Търговище.

С решение № 465/30.11.2021г. на Областен Управител на Област Търговище е възложена спешна мярка на основание чл.5, §5 от Регламент (ЕО)№ 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за линиите от Областната транспортна схема на Община Опака,

както следва:

-Горско Абланово- Търговище

-Горско Абланово – Попово

След решението е сключен договор № 46/ 02.12.2021г. между Община Опака и фирма А-ТУР ЕООД гр. Търговище.

  1. 3. Общия размер на изплатените от Кмета на Община Опака компенсации и субсидии и размера на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права.
№ по редПревозвачКомпенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт общо/в лева/
ЕИКнаименованиеВетерани,военноинвалиди,военнопострадали,деца,учащи,пенсионери-общо/в лева/Служителите по чл. 19, т. 7/ в лева/Деца и ученици до 16 години/лева/
1.2.12.23456
1125001538Метеор АД31057.550.002487.2825635.00
2125539992А-ТУР ЕООД5315.150.00206.20

Изготвил: /П/

Зержан Зюлфиева-Младши експерт – „Транспорт , Tърговия и Tуризъм“

справката е достъпна на интернет страницата на Община Опака от 15.03.2022 г.