СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ОПАКА”

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ОПАКА”, ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”

След  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР по проект „Патронажна грижа в община Опака”, по процедура „Патронажна грижа”, ОПРЧР 2014 – 2020г., допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

1 – Севдие Алиева Юсеинова

2 – Айсел Османова Ахмедова

3 – Недрет  Ибрямов Ахмедов

4 – Алиме Емурлова Ибриямова

5 – Мехмед Сабриев Мехмедов

6  – Садифе Хасанова Ибрямова

Настоящият списък да се обяви в електронната страница на Община Опака: www.opaka.bg и на информационното таблото в сградата на Община Опака.

30.04.2020