Проекти

Оперативна програма “Административен капацитет”

В рамките на 2013г. Общинската администрация на Община Опака получи финансиране по програма с приоритетна ос II. “Управление на човешките ресурси” , подприоритет 2.2.“Компетентна и ефективна държвана администрация” с бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 и наиминование на проектното предложение “Повишаване на капацитета на служителите на Община Опака за по-качествено предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса”