Постоянни комисии на Общински съвет

I-ва Комисия по „Бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и законност”

Председател: Ниязи Ахмедов Ниязиев

Членове: Иван Неделчев Вълчев

Мюмюн Рамисов Мюмюнов

II-ра Комисия по „Регионално развитие, строителство, местно самоуправление и местна политика”

Председател: Мюмюн Рамисов Мюмюнов

Членове: Рафи Бахтишенов Рафиев

Мехидин Мехмедов Кадиров

III-та Комисия по „Образование и култура, социални дейности и религия”

Председател: Мирослав Димитров Георгиев

Членове: Нурхан Ереджебов Юсеинов

Седат Фехимов Мехмедов

IV-та Комисия по „Здравеопазване, опазване на околната среда, децата, младежта и спорта”

Председател: Рафи Бахтишенов Рафиев

Членове: Али Сабриев Кясимов

Бехат Сабриев Османов

V-та Комисия по „Транспорт, опазване на обществения ред, земеделие и общинска собственост”

Председател: Сабри Ахмедов Сабриев

Членове: Християн Цветанов Цонев

Мехтибат Ниязиев Мустафов