ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА 2019 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА 2019 г.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Към края на 2018г. Община Опака има сключени концесионни договори, както следва:

 1. Язовир „Опака”, в землището на гр. Опака – Договор от 22.11.2002г., концесионер ЕТ „Геострой” гр. Попово.
 2. Язовир „Язовира” в землището на с. Горско Абланово и с. Гърчиново – Договор от 05.02.2014г., концесионер „Чудо – 13” ЕООД.

II. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ОБЕКТИ

В срок до 30.04.2019г. и 30.09.2019г. да бъдат извършени протоколирани технически прегледи за състоянието на сигурността на концесионните обекти, като се провери:

 • Състоянието на язовирната стена – корона, воден откос, въздушен откос ;
 • Състоянието на водохранилището;
 • Съоръжения: преливник, основен изпускател

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ И ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕСИЯ.

При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно действащото законодателство.

Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред на страната. Да не допуска извършването на незаконно строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда.

Задълженията на концесионерите включват следните изисквания:

 1. Да упражнява право на управление, експлоатация и поддръжка върху обекта, включително инфраструктура и принадлежностите, които го обслужват. Концесионерът приема да изпълни инвестиционна програма, да я представи на концедента, в която точно да фиксира вида на планираните инвестиции, техния размер и сроковете за осъществяването им. Да предвижда в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията.
 2. Да представят и съгласуват с концедента и компетентните държавни и общински органи план за действие при аварийни ситуации.
 3. Обхватът на концесията включва осъществяването и изпълнението от страна на концесионера на концесионни и съпътстващи права, оперирането, поддръжката и техническата експлоатация на обекта на концесията.
 4. Правата и задълженията не могат да се прехвърлят на трети лица, да не се обременява с вещни тежести и да не се учредява ипотеки върху язовирите, обект на концесията.
 5. Да осигури достъп до концесионния обект по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на договора за концесия и условията на концесията.
 6. Да се поддържат санитарно – охранителните зони около обекта на концесията.
 7. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесия и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, или части от тях. Kонцесионерът няма право да учредява обезпечение върху обекта на концесията, независимо дали изграждането му е довършено или не, и/ или инфраструктурните елементи и принадлежности, предоставени му за ползване, или върху част от тях.
 8. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обекта на концесията, независимо дали изграждането му е довършено или не, и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, предоставени му за ползване, или части от тях, се предоставят на трети лица под наем.
 9. Концесионерът няма право да извършва нито лично, нито чрез трети лица, действие или бездействие, в резултат на което правото на собственост на концедента върху обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и принадлежности, или върху част от тях, се прекратява, или си обявява за недействително или се унищожава с обратна сила.

10.  Нарушаването на задълженията по предходните т.7, т.8, т.9 от страна на концесионера дава право на концедента едностранно да прекрати договора без предизвестие, освен ако нарушението е последица от промяна в закона или от действие или бездействие на концедента (а не от умишлено действие или бездействие на концесионера).

11.  Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията.

12.  При осъществяване правата по концесията и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва установените технически и технологични стандарти, свързани с изграждането на обекта на концесия, с ползването на водните ресурси в периода на срока на концесията.

13.  Концедентът е длъжен да предостави на концесионера изключителните права на експлоатация върху обекта и да не предоставя такива права на трети лица.

14.  Концедентът се задължава да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба.

15.  Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми и работни проекти.

16.  Да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните документи и в определените срокове.

17.  Концедентът има право да придобие след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта и инфраструктурата, както и техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията.

18.  Права и задължения на концесионера:

18.1.                   Концесионерът има право да експлоатира обекта на концесия съобразно предназначението му и със сроковете и условията, уговорени в договора за концесия.

18.2.                   Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.

18.3.                   Да ползва цялата налична техническа, хидрогеоложка, проектна документация – собственост на концедента.

18.4.                   Да уведомява концедента за случаите на нарушение на правата, предоставени му по договора за концесия.

18.5.                   Концесионерът е длъжен да спазва изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в обекта на концесия, като внедрява нови технологии за експлоатация, намаляващи рисковете от трудови злополуки.

18.6.                   Да спазва задължението си за извършване на инвестиции относно техния вид, размер и срокове.

18.7.                   При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно нормативните документи.

18.8.                   Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва обекта предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести.

18.9.                   Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни органи.

18.10.               Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и упълномощените представители на концедента и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.

18.11.               Да спазва стриктно изискванията свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

18.12.               Да заплаща на концедента всички дължими концесионни плащания.

18.13.               Да извършва за своя сметка всички разходи, свързани с управлението, поддържането и експлоатацията на обекта.

 1. КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

Концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно плащане. Срещу предоставените от страна на концедента концесионни и съпътстващи права концесионерът дължи заплащане на годишно концесионно плащане.

 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кметът на общината, изпълнявайки правомощията си на концедент, има право да направи по необходимост:

 1. Предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии.
 2. Да изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишните отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти у на сключените от него концесионни договори.
 3. Да прави предложения до Общинския съвет за приемане на насоки относно проблеми, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори.
 4. Да извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори.