ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: Социален работник в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака”

ОБЩИНА ОПАКА

В качеството си на бенефициент по Договор № BG05M9OP001-2.002-0129-С001 „Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на основание заповед №РД-09-02/04.01.2016г. на кмета на Община Опака

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността: Социален работник в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака”

1.Изисквания за заемане на длъжността

• Завършено висше образование –образователна степен минимум „Бакалавър”

• Специалност – Социални дейности, право

• Професионален опит – в сферата на социалните услуги.

• Други изисквания – компютърна грамотност MS Office(Word,Exel), Internet, добро познаване на нормативните актове свързани с: допустимост на разходите по ОП РЧР, ръководство на бенефициенти за изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”,

• способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

• Лицето следва да отговоря на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда.

2. Основни задължения и отговорности на длъжността:

• Организира, контролира и отчита работата на персонала;

• Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на дневника и досието на потребителя;

• Изготвя оценка на потребностите на кандидат-потребителите и актуализира при необходимост същата на потебителите;

• Изготвя и актуализира индивидуалните планове на потребителите;

• Организира и информира персонала за въвеждащите и поддържащи обучения и супервизии;

• Поддържа връзка с поребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа – мотивационна, психологическа и/или друг вид според индивидуалната потребност;

• Извършва ежемесечният вътрешен мониторинг в дома на потребителя;

• Попълва формуляр за посещения;

• Попълва и поддържа регистъра и досиетата на потребителите; и други.

3. Начин на провеждане на конкурса

Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; Интервю с кандидатите.

4. Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление по образец;

• Декларации по чл.107а от Кодекса на труда по образец;

• Автобиография по образец;

• Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен;

• Свидетелство за съдимост;

• Документ за самоличност (за справка)

5. Условия за допустимост

• До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

• До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговорят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

Документите се подават до Ръководителя на Проект„Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака” на адрес: Общинска администрация гр. Опака, ул. „Съединение” №3.

Длъжността се заема по трудово правоотношение – чл. 68 от Кодекса на труда. Срокът на договора е 23 месеца.

Място на работа: „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – гр. Опака” с адрес: Община Опака, гр. Опака, сградата на Младежки дом, находяща се на пл. „Септемврийци”.

Срок за подаване на документите: до 12.01.2016г.(вторник) или до 7 работни дни от датата на публикуване на обявата на електронната страница на Община Опака.