ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА “ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С
УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3″

Публикувано на 22 април 2020 г.

ОБЩИНА OПАКА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнение и управление на проект на Община Опака по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година и Заповед № РД-09-130/22.04.2020 г. на Кмета на Община Опака, като представя следното:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по проект BG05M9OP001-2.101-0185-C01 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ОПАКА”, ПРОЦЕДУРА  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“, ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР, както следва:

1 лице на пълно работно време с месторабота в с. Горско Абланово;

2 лица на 4 часов работен ден с месторабота в гр. Опака/с. Гърчиново;

2 лица на 4 часов работен ден с месторабота в с. Голямо Градище/с. Люблен;

1 лице на пълно работно време с месторабота в с. Крепча.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на персонала, утвърдена от Кмета на Община Опака. Персоналът се назначава на трудови договори, така че да изпълнява заложените в проекта дейности и е за определен срок до 31.12.2020 г.

Целеви групи за потребители по Компонент 3:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

 • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

I. Изисквания за длъжността ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР

1.1 Минимални изисквания:

 • Образование – основно;
 • Професионален опит – не се изисква.

Характер на работата:

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Разглеждане и проверка на подадените документи;
 2. Интервю с допуснатите кандидати.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

 1. Заявление за участие – по образец (за изтегляне)
 2. Документ за самоличност (за справка);

Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията за кандидатстване могат да се получават в Общинска администрация – Опака, етаж 3, стая 312 или да се изтеглят от сайта на Община Опака – www.opaka.bg

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в стая № 312, в срок до 12.00ч. на 29.04. 2020 г.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното таблото до входа на Община Опака.

Документи от кандидати, подадени след изтичане на обявения за прием срок няма да бъдат разглеждани.

Обявлението се публикува най-малко 7 дни преди крайния срок за подаване на документи.

Всички кандидати, преминали успешно подбора по документи, могат да се информират за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто от информационното табло в сградата на Община Опака и електронната страница на Община Опака.

Интервюто се провежда от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Опака или упълномощено от него лице и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава съответните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

По време на интервюто членовете на Комисията за подбор задават еднакви въпроси на кандидатите с цел да бъде установена неговата мотивация за започване на работа с лица от целевите групи.

Кандидатите се оценяват от членовете на комисията по следните критерии:

Изисквания за заемане на длъжността:

–    образование – основно;

–          професионален опит – не се изисква.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите за заемане на длъжностите:

–          Опит, нагласи и мотивация за работа с хора с увреждания и възрастни хора над

65 г. и взаимодействие с различни институции;

–          Добри комуникативни умения и мотивация за работа;

Оценяването на кандидатите се извършва по 5-балната скала, при най-ниска оценка единица:

1   – не отговаря на изискванията за длъжността;

2     – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

3     – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

4     – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

5     – напълно отговаря на изискванията за длъжността

Кандидатите се оценяват индивидуално от всеки член от комисията, който вписва оценките си по определените критерии и сбора от тях в отделна за всеки от кандидатите карта (Приложение № 2).

Окончателната оценка за всеки кандидат е осредненият резултат от оценките на всеки от членовете на комисията

Окончателната оценка за всеки кандидат се нанася на оценъчната карта за окончателния резултата (Приложение №3), веднага след приключване на събеседването.

В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60% от максимално възможния окончателен резултат.

За проведения конкурс се съставя протокол, подписан от членовете на Конкурсната комисия.

Списъците с оценените и класирани кандидати се обявяват на Информационното табло в сградата на Община Опака, гр. Опака, партерен етаж, и на електронната страница на Община Опака.

Трудови договори ще бъдат предложени на кандидатите, класирани с максимален общ брой точки по списъците за класиране, в зависимост от необходимия брой лица.

В случай, че някое от лицата откаже да сключи договор или не започне работа в законо- установения срок, договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати. В случаи, че след приключване на подбора има незаети длъжности, при следващ подбор е възможно да се променят някои от изискванията за заемане на съответната длъжност. В случай, че някое от лицата напусне след подписване на трудов договор, се кани следващият в списъка от класираните кандидати.

Протоколът за проведения конкурс и документите на кандидатите се съхраняват в досието на проект „Патронажна грижа в Община Опака“.

Настоящата Процедура за подбор е изготвена за използване по проект „Патронажна грижа в Община Опака”.

Приложение № 1 Заявление

Приложение № 2 Оценъчна карта

Приложение № 3 Оценъчната карта за окончателен резултат

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

по Проект „Патронажна грижа в Община Опака”,

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 ,

за длъжност –  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена на кандидата

Дата на раждане:

Място на раждане:

Адрес:

Телефон за контакт:

Заявявам своето участие за подбор на персонал за предоставяните услуги по Проект „Патронажна грижа в община Опака”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Декларирам готовност да започна изпълнение на трудовите си задължения в срок до 3 дни след обявяване на резултатите от подбора.

Предоставям доброволно личните си данни и давам съгласие за тяхното събиране, обработване и съхраняване при условията на Закона за защита на личните данни.

Подпис:

Приложение № 2

ОЦЕНЪЧНА КАРТА

на …………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия на участникът)

_________________________________________________________________________

№                          критерии                                                                    точки         оценка

_________________________________________________________________________

—————————————————————————————————————

1.Нагласи и мотивация за работа с хора

с увреждания и възрастни хора над  65 г.                                                       1-5            ………..

—————————————————————————————————————-

2.  Комуникационна компетентност                                                      1-5            …………

3.  Предишен опит                                                                                   1-5            …………

—————————————————————————————————————-

__________________________________________________________________________

ОБЩА ОЦЕНКА: ……………………………………………….

(сбор от оценките по отделните критерии)

ДАТА: …………………..                                  ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА: …………………

(………………….)

Приложение № 3

ОЦЕНЪЧНА КАРТА

ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР”

__________________________________________________________________________

№                             КАНДИДАТ                                             ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

___________________________________________________________________________

1. ………………………………….                                                                  ….  точки

2. ………………………………….                                                                   ..…  точки

3. ………………………………….                                                                  ….  точки

4. ………………………………….                                                                   ..…  точки

5. ………………………………….                                                                  ….  точки

6. ………………………………….                                                                   ..…  точки

___________________________________________________________________________

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

…………………….

…………………….