ОБЯВА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

О Б Я В А

Община Опака в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002

«Независим живот» финансирана от ОПРЧР 2014-2020г., по договор № BG05M9OP001-2.002-0129-C001 «Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака»

НАБИРА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” – 15 бр.

Заявленията се подават лично или от упълномощено лице, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от 16.02.2016г. до 24.02.2016г. (сряда) в стая №103, етаж 1 на Община Опака.

Необходими документи от лицата желаещи да предоставят услугата „Социален асистент”:

• Документ за самоличност – за справка;

• Автобиография;

• Заявление по образец;

• Пълномощно /свободен текст/, за лице което да подаде заявление от името на кандидата – когато не се подава лично

Целева група: лица с увреждания и лица над 65г. в невъзможност за самообслужване.

Необходими документи за лицата желаещи да ползват социалната услуга:

• Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение зараждане (копие);

• Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка)

• Експертно решение на ТЕЛК/нелк (копие);

• Медицински протокол от ЛКК(копие);

• Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

• Удостоверение за настойничество/попечителство(копие);

• Други документи

От екипа на проекта