Обява за набиране на заявления

ОБЯВА

Община Опака в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010 – «Развитие на социалното предприемачество» финансирана от ОПРЧР 2014-2020г., по договор № BG05M9OP001-2.010-0220-C01 «Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социалното предприятие»

НАБИРА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010-0220-C01 «Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социалното предприятие» ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

Заявленията се подават лично, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от 11.06.2018г. до 22.06.2018г. в стая №304, етаж 3 на Община Опака

Необходими документи от лицата желаещи да ползват социалната услугата „Домашен помощник“ са:

• документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

• медицински протокол на ЛКК (копие);

• други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

• други документи – пълномощно.