Състав

Състав на Общински съвет

Председател:

Гюнер Юмеров Ашимов -ДПС

Заместник-председател:

Бехат Сабриев Османов – ДПС

Общински съветници:

ДПС

Бехат Сабриев Османов

Гюнер Юмеров Ашимов

Мустафа Хрюстемов Феимов

Мюмюн Рамисов Мюмюнов

Рафи Бахтишенов Рафиев

Румен Тодоров Русев

Сабри Ахмедов Сабриев

Селим Латифов Адемов

Хюсеин Сюлейманов Сюлейманов

ГЕРБ

Андрей Димов Цонев

Борислав Петров Борисов

Сабри Салиев Ахмедов

Юнуз Адемов Юнузов