Неправителствени организации

Сдружение с нестопанска цел “Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака”

Сдружението е основано на 08.06.2007година. По- голяма част от неговите членове са участвали в организираните обучения по проект “Подкрепа на Третия сектор в община Опака”.
Предметът на дейността на сдружението е:

•    осъществяване на съвместни инициативи с органите на държавна и местна власт, институциите, включително съдилища, община, социални служби и други заинтересовани страни;
•  развитието и утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество, образованието, науката, здравеопазването, културата и спорта;
•    защита на човешките права;
•    защита на околната среда;
•    подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лица, нуждаещи се от грижи;
•    подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация;  
Основни цели на сдружението са:
•    да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности в гражданското общество;
•    мобилизиране на общественото мнение към проблемите на гр.Опака;
•    модернизация на образованието;
•    създаване на условия и организиране на дейности за извънучилищни изяви и занимания на децата и младежта в гр.Опака;
•    предоставяне на специализирана помощ и консултации на родители и деца със социални и здравословни проблеми;
•    развитие на спорта и подобряване на материалната база;
•    благоустройство на природни и туристически обекти на територията на община Опака;
•    запазване и развитие на селските ресурси и съхраняване на ценното селско наследство;
•    подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост на населението на общината;
•    създаване на оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежта, инвалидите, по отношение на икономика, инфраструктура, образование, култура, спорт, интеграция в обществото;
•    осъществяване на съвместни мероприятия с други организации;
•    организиране на мероприятия с благотворителни цели, медийни изяви;

Реализирани проекти:
•    Проект “ Да опазим нашите деца на пътя”, в партньорство със Сдружение “Партньори Търговище”, Община Опака и СОУ “В. Левски”- гр.Опака. Поставени са два броя ограничители на скоростта и необходимите пътни знаци, чрез които се осигурява по- безопасни условия за предвижване на децата от начален етап на СОУ- гр.Опака. Проведе се открит урок във     II ”а” клас по “Безопасност на движението по пътищата” на тема: “Обществени превозни средства, спирки и знаци за тях”. За по- добро усвояване на материала по темата, в помощ на преподавателя бяха закупените, в изпълнение на дейностите по проекта, помагала и изготвените информационни табла.
•    Проект “Кът за отдих и площадка с монтирани детски съоръжения”, в партньорство с община Опака.  Проекта цели да се осигурят по- добри условия и възможности за отдих и развлечения на децата от гр. Опака. Така в началото на градът бе създадено едно привлекателно за всички възрасти място, което освен детска площадка включва и изградената по проект на Сдружение “Европейско бъдеще за Опака” спортна площадка.

За контакти:
Диана Димитрова Якимова
гр. Опака, ул. “България” №92
тел: 0894682870
e-mail: Diana_yakimova@abv.bg

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ ЗА ОПАКА”

Сдружението е основано на 29.05.2007г. и регистрирано с решение 629/ 13.06.2007 година на Окръжен съд гр.Търговище.
СЕДАЛИЩЕ : ГР.ОПАКА
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  УЛ.”БЪЛГАРИЯ”  № 94

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, европейските политики за защита правата на човека и равенство; да съдейства за прилагането и популяризирането на европейските практики и норми в община Опака за устойчиво местно развитие; да съдейства за защита на социалните и гражданските права  на децата и младежите от различни уязвими групи; да подпомага и работи за улесняване на социалната и културна интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; да създава оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите деца, младежите, инвалидите, по отношение на икономика, инфраструктура, образование, култура, спорт и интеграция в обществото.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:
Организиране на кръгли маси, конференции, обществени форуми;провеждане на обучения в страната и чужбина, осъществяване на сътрудничество с органите на местната власт, с държавните институции, с представители на бизнеса, осъществяване на анализи, прогнози, мониторинг, консултации и други; кандидатстване, участие в изготвянето, представяне или изпълнение на проекти; предоставяне на социални услуги, разработване и прилагане на образователни програми в областта на гражданското общество; други средства, съвместими с целите на сдружението.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Осъществяване на съвместни инициативи с органите на държавната и местната власт, с институциите, включително съдилища, община, социални служби, училища, образователни институции и други заинтересовани страни; модернизация на образованието и културата, развитие на спорта, благоустройство, екология и опазване на околната среда, развитие на туризма, включително селски туризъм; утвърждаване и развитие на гражданското общество; защита правата на човека, мотивиране на младите хора за участие в обществения живот; подпомагане и грижи за хората в неравностойно  социално положение  и други дейности, свързани с подкрепа  и подпомагане на други обществени групи.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ:
Проект „Територия за спорт и отдих на младите хора в град Опака” в партньорство със Сдружение „Партньори Търговище” и Община Опака.
Изградена е спортна площадка за безопасно спортуване и отдих на децата и младежите от гр.Опака, включващи очертаване на игрището, поставяне на метални врати с мрежи. Ограден е теренът. Поставена е портална врата.
Обектът бе открит на празника на града с провеждане на футболен турнир за деца и младежи от общината.
В началото на града бе създадено  едно привлекателно  място  за спорт и отдих, включващо и детска площадка, изградена по проект на Сдружение „Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака”.


ЗА КОНТАКТИ:

РОСИЦА ИВАНОВА СТАНЕВА  
ГР.ОПАКА  УЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 94
ТЕЛ. 06039/ 23 63
E-mail  : rosiopaka@abv.bg