Местни данъци и такси

Декларация за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги за определяне на такса „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ според количеството им.

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И СМЕТКИ

ЦКБ ГР.ТЪРГОВИЩЕ

КЛОН ГРАД ОПАКА

IBAN: BG98CECB97908419799500

BIC: CECBBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:

442100 – данък недвижими имоти

442400 – такса битови отпадъци

442300 – данък превозно средство

442500 – данък при придобиване

446500 – лихви данъци и такси

448007 – такса административна услуга