И Н Ф О Р М А Ц И Я за напредъка по Проект № BG05M9OP001-2.002-0129-C001 “Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака” финансиран от ОП РЧР 2014-2020г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за напредъка по Проект № BG05M9OP001-2.002-0129-C001 “Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака” финансиран от ОП РЧР 2014-2020г.

В община Съединение на 01.02.2016г.стартира проект № BG05M9OP001-2.002-0129-C001 “Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака” по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансиран от ОП РЧР 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Създаден е Център за почасово предоставяне на услуги и е осигурена възможност за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда за хора с увреждания, в т.ч. и деца и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване.

Центърът се договаря и предоставя услугите, като се базира на индивидуалните потребности на лицата, определени в индивидуалната социална оценка, съобразно желанието на потребителите, относно вида и времето за предоставяне на съответните почасови услуги от една страна, а от друга относно избора на лицата, които ще предоставят услугите.

До сега по проекта са назначени 17 социални асистенти, които полагат грижи за 17 потребители на услугата и още 31 лични асистента, които полагат грижи за 34 потребители на услугата.

Потребителите ползват пакет от услуги, включващ услугите на медицинска сестра, психолог и социален работник.

Ежемесечно с потребителите работи психолог, както в домовете на заявилите нужда от психологическа подкрепа, така и индивидуално в Центъра за почасово предоставяне на услуги. За преодоляване на трудностите и справяне с емоциите и проблемите ежемесечно се провеждат супервизии в малки групи или индивидуално от супервизор по проекта.