ИНФОРМАЦИЯ по чл.71б от Закона за местните данъци и такси

ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3Кмет: 06039 / 22 22; Факс: 06039 / 24 21; emailobstinaopaka@abv.bg

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по чл.71б от Закона за местните данъци и такси

  1. 1. Одобрена план сметка по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ за 2022г. и по населени места

ПЛАН-СМЕТКА

за 2022 год. на Община Опака приета с Решение№261 по Протокол № 28от 14.01.2022 год. на ОбС – Опака

Разходи по видове източнициРазход /лв./Разходи по населени места
ОБЩООпакаКрепчаГолямо ГрадищеЛюбленГорско АблановоГърчиново
1.Събиране и транспорти-ране на битови отпадъци до съоръжения и инстала-ции за третирането им,както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци239 286,96131 511,6027 799,2027 799,2016 251,8419 245,6016 679,52
2.Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както проучва-не,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторонг на депа-та за битови отпадъци171 320,0268 504,0536 213,9431 498,4812 812,148 639,4913 651,92
2.1. Цена на обезвреждане на един тон отпадъци, които нямат опасни свойства,  клетки за неопасни отпадъци35855,7914 337,407 579,246 592,242681,501 808,082 857,33
2.2.Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за дейностите по закриване и следексплоата-ционни грижи на площад-ките на депата за отпадъци.3 699,871 479,44782,08680,24276,70186,57294,84
2.3. Отчисления по чл.64 от ЗУО за дейностите по изгр-аждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци65 090,2026 027,1513 758,8511 967,154867,803 282,255 187
2.4.Изплащане на заем за сепарираща и компостираща техника56 524,8022 601,7811 948,4010 392,744 227,142 850,674 504,07
2.5.Изплащане на безлихвен заем на ПУДОС за превозно средство за транспортиране на контейнери10 149,364 058,282 145,361 866,12759,0511,92808,68
3.Поддържане чистотата на уличните плат-на,площадите,алеите,парковете, и др.територии от населените маста в общината предназначени за обществено ползване42 821,0028 453,0013 648,0000720,000
О б щ о :453 427,98228468,6577 661,1459 297,6929 063,9628 605,0930 331,45
  1. 2. Приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за текущата година /съгласно прикачен файл Приложение 1/.
  2. 3. Отчетените разходи за предходната година по видове услуги/ по чл.62 от ЗМДТ / и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация за предходната 2021 година в съответствие с приетата от Общински съвет основа / съгласно прикачен файл Приложение № 2/.
  3. 4. Отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната 2021 година са   661 560       тона /при планирани 770 840 тона/

приложение 1

приложение 2