За Общината

Община Опака е разположена на 180 – 200 м. надморска височина в североизточната част на страната и заема крайната северозападна част на Търговищка област. На юг и изток граничи с община Попово, на север – с община Цар Калоян от Разградска област и на запад – с общините Две могили и Бяла от Русенска област.

Територията на Общината е 156 кв.м. и съгласно последното административно деление в състава й влизат 6 населени места: гр. Опака, селата Крепча, Голямо Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Люблен. Град Опака е административен център на общината.

Релефа на общината е хълмист /полупланински/. На дължина се пресича от река “Черни лом”. Релефът на землището по течението на река “Черни лом” е равнинен, а в останалата част на землището силно нагънат и прорязан от множество долове.

Климатът в община Опака е умерено-континентален. Средната годишна температура е 10.7ОС, средната месечна е 29,4ОС, а абсолютната максимална достига 39.9ОС. Продължителността на слънчевото греене е 2250 часа средно годишно.

Годишното количество на валежите е под средното за страната.