Защита на личните данни (GDPR)

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Община Опака

ЕИК/Булстат:  000875824

Адрес: гр. Опака, ул. „Съединение“ № 3

Телефон: 06039/2222

Ел. поща: obstinaopaka@abv.bg

Интернет страница: www.opaka.bg

Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Илмаз Айдънов Османов

Ел. поща: ilmazosmanov@abv.bg

Тел: 0896685380

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg