ЗАПОВЕД ОТНОСНО ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

З А П О В Е Д

№ РД – 09 – 137/10.05.2018 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка Заповед № 133/23.04.2018 год. на Областният Управител на Област Търговище с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на територията на община Опака

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Забранявам по време на пожароопасния сезон, определен от Областният Управител на Област Търговище /25.04.2018 год. до 30.10.2018 год./, паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

2. Забранявам паленето на огън в горските територии, освен на определените, обезопасени и обозначени за целта места, и напускане на мястото, без огъня да бъде изгасен.

3. Кметовете на населени места, собствениците на гори на територията на общината, ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии, както и за спазване на чл.6, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, касаещ пълната забрана за изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

4. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи, намиращи се, граничещи или в близост до горски територии да поддържат в изправност изискващият се противопожарен инвентар и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи, намиращи се, граничещи или в близост до горски територии да извършват ограждане на житните култури с минерализована ивица, с ширина шест метра при започване на жътвата.

6. Собствениците на линейни обекти, както и на съоражения, преминаващи и попадащи в горските територии, са длъжни за своя сметка:

6.1. Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

6.2. Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

6.3. Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

7. Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата да пожарна безопасност в тях.

8. Сдруженията на ловците и риболовците на територията на общината, чрез свои органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

9. Собствениците и ползвателите на земеделски земи да осигурят денонощно наблюдение на земеделските си посеви, а кметовете на населени места да осигурят денонощно дежурство на телефонен пост за своевременно оповестяване в случай на пожар.

10. Ст. специалист „ОМП и Гражданска защита” в Община Опака, със съдействието на РС„ПБЗН” – Попово, ТП ДЛС „Черни Лом” – Попово, кметовете на населени места,  ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да приемат незабавни действия за ограничаване и потушаване на горските пожари.

Настоящата заповед чрез публикуване на интернет страницата на Община Опака и местния радиовъзел, да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица по въпросите упоменати в нея.

Контрол по изпълнението й възлагам на г-н Месру Мехмедов – зам.-кмет „Регионално развитие”.

ЛЮТФИ РЕЯНОВ /П/

Кмет на община Опака.