ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

Изх.№10 /24.03.2023г.                                                         ДО ___________________________________________

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от ПОДОбСНКВОА

СВИКВАМ:

Заседание на Общински съвет – гр. Опака на 27.03.2023г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Опака, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка относно: Бюджетна прогноза за периода  2024-2026 г. в частта за местни дейности 1 етап

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

2. Докладна записка относно: Компенсирани промени в  разчета за 2023г.

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

3. Докладна записка относно: Приемане на отчет за 2022г. по изпълнение на ”Програмата за опазване на околната среда на община Опака за периода 2021-2028г.” и „Програмата за управление на отпадъците на територията на община Опака за периода 2021-2028г.”

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

4. Докладна записка относно: Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето в община Опака за 2023г.

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Процедура по допълване на Приложение 1-Б/Активи на община Опака/към Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги – съществуващ актив публична общинска собственост /Договор/

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

7. Докладна записка относно: Учредяване право на строеж в общински имот

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

8. Докладна записка относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Опака за 2023 год.

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

9. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от общински имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Опака

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

10. Докладна записка относно: Прекратяване на договор от 10.03.2020г. зa учредяване на възмездно право на ползване върху общинска земеделска земя

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

11. Докладна записка относно: Прекратяване на договор от 19.02.2021г. зa отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 С уважение,

ГЮНЕР АШИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА

Изх.№ 9/24.03.2023г.                                                             ДО _____________________________________

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 4 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, от ПОДОбСНКВОА

СВИКВАМ:

Заседание на ПК при Общински съвет – гр. Опака на 27.03.2023г. /понеделник/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Опака при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Бюджетна прогноза за периода  2024-2026 г. в частта за местни дейности 1 етап

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

2. Докладна записка относно: Компенсирани промени в  разчета за 2023г.

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

3. Докладна записка относно: Приемане на отчет за 2022г. по изпълнение на ”Програмата за опазване на околната среда на община Опака за периода 2021-2028г.” и „Програмата за управление на отпадъците на територията на община Опака за периода 2021-2028г.”

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

4. Докладна записка относно: Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето в община Опака за 2023г.

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

5. Докладна записка относно: Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

6. Докладна записка относно: Процедура по допълване на Приложение 1-Б/Активи на община Опака/към Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги – съществуващ актив публична общинска собственост /Договор/

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

7. Докладна записка относно: Учредяване право на строеж в общински имот

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

8. Докладна записка относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Опака за 2023 год.

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

9. Докладна записка относно: Отдаване под наем на част от общински имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Опака

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

10. Докладна записка относно: Прекратяване на договор от 10.03.2020г. зa учредяване на възмездно право на ползване върху общинска земеделска земя

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

11. Докладна записка относно: Прекратяване на договор от 19.02.2021г. зa отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот

ДОКЛ. М. КАДИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

С уважение,

ГЮНЕР АШИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ОПАКА