Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл.37, ал.1, т.14

Бланка Декларация 1 по ЗПКОНПИ

Бланка Декларация 2 по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ