Данни за кореспонденция

гр. Опака 7840

област Търговище

ул. Съединение 3

Общинска администрация – Опака

телефон за връзка: 06039/2222

факс: 06039/2421

e_mail: obstinaopaka@abv.bg

Работно време на администрацията

понеделник – петък 08 – 17 ч. /без прекъсване/

Румен Петков – зам.-кмет на община

тел. за връзка: 0899918001

Бахар Мустафова – зам.-кмет на община

тел. за връзка: 0899918019

Секретар на община

тел. за връзка: 0899918030

Галя Кулева – директор на дирекция “МПГРХД”

тел. за връзка: 0899918011

Юксел Ферзу – директор на дирекция “УТЕОС”

тел. за връзка: 0899918016

Феим Феимов – директор на дирекция “ФСДАО”

тел. за връзка: 0899918030

Бахри Даилов – кмет на кметство с. Крепча

тел. за връзка: 0899918008

Мехмед Мурадов – кмет на кметство с. Голямо Градище

тел. за връзка: 0899918029

Дончо Донев – кмет на кметство с. Гърчиново

тел. за връзка: 0899918022

Кязим Алиев – кмет на кметство с. Люблен

тел. за връзка: 0899918023

Стефан Витанов – кмет на кметство с. Горско Абланово

тел. за връзка: 0878952250

ОТДЕЛ “ГРАО” /стая 211/

работно време: 08 – 17 ч. /без прекъсване/

тел. 06039/2426

e-mail: grao_opaka@abv.bg

Румяна Иванова – гл. експерт “ГС” – тел.:0899918021

Галина Стоянова – ст. експерт “ГС” – тел.:0899918006

Айше Хасанова – специалст “ГС” – тел.:0876385804

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” /стая 101 И 103/

работно време: 08 – 17 ч. /без прекъсване/

тел. 06039/2316

e-mail: danaci_opaka@abv.bg

Васвие Ахмедова – мл. експерт “МДТ” – тел.:0876300302

Зерджан Зюлкярова – мл.експерт “МДТ” – тел.:0879208845

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Нурчай Будакова – мл. експерт “соц. дейности и програми” – тел.:0899918027

Несибе Сабриева – мл. експерт “соц. дейности” – тел.:0896685382

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Айлен Ибрямова – ст. експерт “УС” – тел.:0899918013

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Добромир Стоев – гл. специалист “ТС” – тел.:0899918007

Димитър Стоянов – ст. специалист “Геодезист” – тел.:0899918014

ДЕЖУРЕН ПО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ

тел. за връзка: 060392266