Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорности

УТВЪРЖДАВАМ:……………………

ЛЮТФИ РЕЯНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА

за организация и управление на бюджетния процес с описание

на   дейностите и процесите, длъжностните права и отговорности

Дейности Описание на процеситеОтговорнидлъжностнилица 
1. Съставяне на проектобюджет на общината за годината и бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три годиниКметът на Община Опака на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.83 ал.1 и чл.84 от Закона за публичните финанси и указанията на министъра на финансите, открива бюджетната процедура за съставяне на проекто бюджет на Общината за бюджетната година и за изготвяне тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповед, с която уведомява всички кметове на кметства, кметски наместници, Директори на дирекции, ръководители на бюджетни звена, директори и ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, с която ги уведомява за началото на бюджетната процедура и за сроковете, които трябва да се спазят от длъжностните лица при изпълнение на заповедта.Кмет на Община Опака       
2. Формилиране  на годишните целиНа базата на указанията на министъра на финансите, стратегическите документи на Община Опака, плана за развитие на общината, фискалните правила и ограничения, посочени в Закона за държавния бюджет, Закона за публичните финанси, предложенията на местната общност, предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, кметовете на кметства, кметски наместници, Директорите на дирекции,  ръководителите на бюджетните звена, директори и ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет уточняват годишните си цели за следващата година.Кметове на кметства, кметски наместници,  Директори на дирекции   и ръководители на бюджетните звена,директори и ръководители на второстепенни разпоредители
3.Процедура по съставяне на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейностиМС по предложение на министъра на финансите ежегодно в срок до 31 януари приема бюджетна процедура по съставяне на средносрочната бюджетна прогноза на местните дейности. 
4.Определяне на цели и приоритети  при планиране на средносрочната бюджетна прогноза на местни дейностиЦелите и приоритетите се определят при спазване на следните принципи:-         Изготвяне на бюджетна прогноза на база реалистично бюджетно планиране;-         Преструктуриране на разходите с цел обезпечаване на приоритетни политики на общината и ограничаване на неефективните разходи;-         Възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятни рискове и спазване на бюджетните ограничения;Кмет на Община Опака, заместник кметове, кметове на кметства, директори на дирекции и ръководители на бюджетни звена
5.Разработване и съдържание на средносрочната бюджетна прогноза по видовете дейностиРазработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности се изготвя по функции, групи и основни показатели, уточнени натурални и стойностни показатели, промени в нормативната уредба,засягащи местните дейности в общината, както и предвиждано съфинансиране по бюджета на общината по проекти финансирани със средства от фондовете на ЕС. Приходите се планират на база реална оценка събираемостта на местните приходи, видовете предоставяни публични услуги в съответствие с местни потребности, годишни цели и приоритети залегнали в общинския планов за развитие. заместник кметове и кметове на кметства,Директори на дирекции , ръководители на бюджетни звена, директори и управители на второстепенни разпоредители с бюджет
6.Одобряване на средносрочната бюджетна прогнозаОбщински съвет одобрява средносрочната бюджетна прогноза по предложение от Кмета на Общината.Председател на Общински съвет Опака
7.Представяне на средносрочната бюджетна прогноза в МФКметът на Общината представя бюджетната прогноза на Министерство на финансите в нормативно определените срокове.Кмет на община Опака 
8.Предварителни разчети за разходите по бюджета на общината за следващата финансова годинаПредварителните разчети за необходимите средства за разходи по бюджета за следващата финансова  година се изготвя на база уточнени годишни цели, необходими средства за съфинансиране по проекти финансирани със средства от ЕС.Директори на дирекции, Зам.кмет и кметове на райони, ръководители на бюджетни звена, второстепенни разпоредители, ръководители на проекти
9.Предварителни разчети за очакваните приходи  по бюджета на общината за следващата финансова годинаНа база на информация от Министерство на финансите, информация от  “Местни данъци и такси” към дирекция “ИДМДТ”  се правят разчети за очакваните приходи по бюджета на общината за следващата финансова година.Директор на дирекция “Финанси”, Директор на дирекция „Местни данъци и такси”
10. Даване указания на второстепенни разпоредители с бюджетДирекция “Финанси” дава указания на второстепенните разпоредители с бюджет за формите, сроковете и друга необходима информация за разработване на предварителните проектобюджети.Директор на дирекция „Финанси”
11. Уточняване на прогнозата за приходите   На базата на финансовите взаимоотношения на общината с РБ, утвърдени със Закона за държавния бюджет и прогнозата за собствените приходи се уточнява прогнозата за бюджетните приходи на Общината.Директор на дирекция “Финанси” директор дирекция „Местни данъци и такси”
12.Предварителен проект на приходитеРазработване на проект за приходите от местни данъци и такси, неданъчни приходи и доходи от общинска собственост. Директор на дирекция “Финанси” Директори на дирекции   и ръководители на бюджетните звена 
13.Предварителен проект на разходитеЗаместник кметовете, кметовете на кметства, директорите на дирекции, ръководителите на проекти, второстепенните разпоредители с бюджет представят проектите си за разходи за бюджетната година.заместник кметове, кметове на кметства, директори на дирекции, ръководители на проекти, Директори и счетоводители на второстепенни разпоредители с бюджет
14.Изготвяне на проектобюджет за приходите и разходите и за индикативния разчет за сметките на средствата от ЕС за следващата финансова годинаДирекция „Финанси” консолидира предложенията на заместник кметовете, кметовете на кметства, директорите на дирекции, ръководителите на проекти, второстепенните разпоредители с бюджет представят проектите си за разходи за бюджетната година и изготвя проектобюджета за следващата финансова година.Кмет на Община Опака,Дирекция „Финанси”
15.Публично обсъждане на проекта за бюджетПубличното обсъждане на проектобюджета се провежда чрез срещи, пресконференции, кръгли маси с участието на общинската администрация, кмета на Община Опака, заместник кметовете и кметовете на кметства, общинските съветници и местното население. При обсъждането с местната общност се акцентира върху целите на бюджетните звена, показателите за нивото на качеството на публичните услуги и предвидените средства за тяхното финансиране. Проучва се мнението на хората за приоритетите. Предложенията на гражданите се записват в протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.Кмет на община Опака
16. Внасяне на корекция в окончателния проектобюджетНа базата на направените предложения от обсъждането с местната общност се извършват промени в окончателния проектобюджет, когато има единно становище видно от протоколите, когато не противоречи на стратегическия план на общината, програмата за управление и когато е възможно тази промяна да бъде финансово осигурена.Директор на дирекция “Финанси”
17. Разработване на окончателен проектобюджетОкончателният проектобюджет се разработва във вид за обсъждане от Общински съвет – по функции, дейности и основни разходи заедно с необходимите приложения към него.Директор на дирекция “Финанси”
18. Внасяне на проектобюджета, индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и  средносрочна бюджетна прогнозаПодготвеният от Общинската администрация проектобюджет, индикативен разчет за сметките за средства от ЕС и средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности се внасят за разглеждане от постоянните комисии на Общинския съвет Председателят на Общинският съвет изпраща подготвените материали до постоянните комисии и поставя срокове за провеждане на заседанията и представяне на протоколите с решенията и становищата . Председател на Общинския съвет 
19. Обсъждане и приемане на бюджета, средносрочната бюджетна прогноза, индикативния разчет за сметките за средствата от ЕС и приложенията към тях за следващата финансова годинаОбщинският съвет разглежда на свое заседание проектобюджета и взема решение за приемане на бюджета на Общината  за финансовата година,за индикативния разчет за сметките за средства от ЕС и средносрочната бюджетна прогноза в срок до 15 дни от внасянето на проектобюджета и другите документи от Кмета на Общината.Председател на Общинския съвет
20. Разработване на бюджета по пълна бюджетна класификацияПриетият бюджет от Общински съвет е разработен по функции, дейности, групи, параграфи и подпараграфи и  по тримесечия за годината. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни от приемането му.заместник кмет,Директор на дирекция “Финанси” 
21. Представяне на бюджета в Министерство на финансите и Сметна палатаБюджетът и допълнителната информация към него се представя в Министерство на финансите и Сметна палата в срок до един месец след приемането му. Кмет на Община Опака
22. Определяне  на второстепеннитеразпоредители с бюджет и утвърждаване на правата и отговорностите им Кметът на Общината определя второстепенните разпоредители с бюджет и утвърждава правата и отговорностите им.Кмет на Община Опака
23. Оценка на потребностите от бюджетни средства Ръководителите на бюджетни звена, Директорите на дирекции и второстепенните разпоредители с бюджет правят ежемесечна оценка на потребностите от бюджетни средства. Кметовете на кметства,Директорите на  дирекции,Ръководителите на бюджетни звена, второстепенни разпоредители с бюджет
24. Заявяване на необходимите средства Кметовете на кметства, ръководителите на бюджетни звена, директорите на дирекции, включително и звената с делегирани бюджети, ежемесечно подават бюджетни заявки за необходимите средства по типова форма. Кметовете на кметства,Директорите на  дирекции,Ръководителите на бюджетни звена, второстепенните разпоредители с бюджет
25. Проверка за съответствие на заявките със заложените средства по бюджета Проверката се осъществява на основание въведената система за финансово управление и контрол (СФУК).Директор на дирекция “Финанси”,Финансов контрольор, определените за целта длъжностни лица
26. Текущ мониторинг на изпълнението на бюджета по приходната и разходната частДиректорът на  дирекция  „Финанси” извършва мониторинг на ежедневните постъпления  по сметките на общината.Заместник кметовете на общината, кметовете на кметства, директорите на дирекции, ръководителите на бюджетни звена извършват мониторинг на приходната и разходната част на бюджета, отнасяща се до тях.Директор на дирекция “Финанси”;заместник кметове, кметове на кметства, директори на дирекции, ръководители на бюджетни звена 
27. Изготвяне на докладна записка  до Общински съвет за промени в бюджета  При възникване на неотложни и доказани потребности от промяна през годината в предварителните разчети по бюджета, се изготвят  докладни записки, с които се извършват необходимите корекции по бюджета на Общината. След извършване на промените Кметът представя в Общински съвет актуализираните бюджети на всяко тримесечие по ред определен от Общински съвет.Кмет на общината,Директори на дирекции, директори и ръководители на второстепенните разпоредители
28. Разработване на отчети за изпълнение на бюджета   Първостепенният разпоредител с бюджет и второстепенните разпоредители с бюджет изготвят месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета съгласно утвърдени от МФ форми. Кмет на община Опака, кметовете на кметства,Директор на дирекция “Финанси”, директори на дирекции, директори, ръководители исчетоводители на  второстепенните разпоредители  с бюджет
29. Внасяне на тримесечните отчети  в МФ и СП Тримесечните отчети и допълнителната информация към тях се внасят в Министерство на финансите и Сметна палата, в срокове определени от Министъра на финансите и Председателя на Сметната палата.Кмет на Община Опака
30. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Опака и сметките за средства от Европейския съюзПредседателят на Общинския Съвет организира публично обсъждане на отчета на местната общност, като оповестява датата и мястото на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на Община Опака и в местни средства за масово осведомяване.  Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Опака се провежда чрез срещи, пресконференции, кръгли маси с участието на на общинската администрация, кмета на Община Опака, заместник кметовете и кметовете на кметства, общинските съветници и местното население. За обсъждането се съставя протокол, които се разглежда от постоянните комисии на Общински съвет Опака, заедно с разглеждането на отчета на бюджета.Общинският съвет, след обсъждането, приема отчета на общината не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.Кмет на Община Опака, председател на общински съвет, заместник кметове, кметове на кметства, директори на дирекции, ръководители на бюджетни звена