Структура и функции

Общи положения

Чл.13 /1/ Общински съвет Опака одобрява структурата на общинската администрация и определя размера на средната брутна работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на Кмета на Общината в съответствие със законовите разпоредби.

/2/ Кметът на Общината утвърждава щатно разписание на длъжностите, поименно щатно разписание и длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация.

/3/ Кметът на Общината има право да извършва вътрешни промени в рамките на утвърдената структура и численост на общинската администрация чрез промени в щатните разписания в съответствие с възникнали потребности.

Чл.14.. /1/ Общинската администрация е структурирана в 3 дирекции, които подпомагат Кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват административното обслужване на физическите и юридическите лица.

/2/ Общата численост на персонала в общинската администрация се определя от Общинския съвет с ежегодния бюджет.

/3/ Числеността на отделните организационни структури и административни звена се определя с поименното щатно разписание, утвърдено от Кмета на Общината.

Чл.15 Служителите в общинската администрация работят като държавни служители, съгласно ЗДС и по трудово правоотношение в съответствие с Кодекса на труда.

Чл.16. /1/ Статутът на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в общинската администрация са регламентирани със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и  нормативните актове по тяхното прилагане.

/2/ Условията и редът за изплащане на възнаграждения и социални придобивки за служителите от общинската администрация се определят с правила и ред, одобрени от Кмета на Общината.

Чл.17. /1/ За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на общината, могат да бъдат привличани външни лица в качеството им на експерти и консултанти.

/2/ Правата и задълженията на лицата по ал.1, както и заплащането се определят с договор (трудов или граждански) или заповед на Кмета на Общината или  на заместник-кмет.

  /3/ Служителите по служебни и трудови правоотношения са задължени да спазват Етичния кодекс на общинската администрация.

/4/ Всеки служител да повишава квалификацията си като участва в обучения и семинари с цел повишаване качеството на обслужване.

Чл.18. Изпълнението на задълженията на служителите се основава на принципите на законност, отговорност, лоялност, политическа неутралност и йерархична подчиненост.

Чл.19. /1/ Функциите, задълженията и отговорностите на служителите от общинската администрация са регламентирани с длъжностни характеристики.

/2/ Служителите в общинската администрация не са длъжни да изпълняват незаконосъобразните и неправомерни актове и заповеди, съдържащи очевидни за тях правонарушения, за което уведомяват писмено прекия си ръководител.       

Чл.20. Освен определените с чл.17, служителите в общинската администрация изпълняват и други функции, възложени им от Кмета, свързани с отговорности на общината

Чл.21. Общинската администрация:

1.Организира административното обслужване и публичните услуги за физически и юридически лица, възложени по закон;

2. Обработва постъпилите в общината документи от органи на изпълнителната власт, от други държавни органи или от физически и юридически лица;

3. Подготвя проекти на актове на Кмета на Общината, както и проекти на заповеди;

4. Осигурява подготовката на необходимите аналитични и справочни материали по разглежданите на заседанията на Общински съвет Опака въпроси;

5. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с молби, жалби, заявления и предложения на граждани;

  1. Изпълнява и други функции в съответствие със законите на страната.

Чл.22. /1/ Според разпределението на дейностите, които извършва, в съответствие със Закона за администрацията и Наредбите за неговото прилагане, общинската администрация е структурирана в обща и специализирана.

/2/  Общата администрация / с 1 бр. дирекция- ФСД / осигурява технически дейността на Кмета на Общината, на специализираната администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица и финансовите дейности.

/3/ Специализираната администрация / с 2 броя дирекции: АУХД и РРУС / подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на Общината.