Процеси на вземане на решения

Решенията касаещи просперитета и напредъка на Община Опака се взимат от Общински съвет Опака и от Кмета на Общината.

Заседанията на общинския съвет, както и предварителния дневен ред са публично достъпни и всеки, който желае може да се запознае със съдържанието на обсъжданите решения, както и сам да внесе предложение за вземане на решение по даден въпрос.

Общинска администрация Опака не взима самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влязли в законова сила решения на Общински съвет Опака или други, които са в компетентността на Кмета на общината.