Харта на клиента

Хартата на клиента е документ, който има предназначението да помогне на гражданите да се запознаят с видовете услуги, извършвани от общинска администрация – Опака,да им разясни на кратко основните права, които различни закони им предоставят,без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи стандарти за административно обслужване.

Пълният текст на хартата на клиента на община Опака може да изтеглите от ТУК