Други социални услуги

В Община Опака е създадена мрежа от социални услуги, включващи както институционални, така и социални услуги в общността за всички рискови групи от населението.

Правилникът за прилагане на закона за социалното подпомагане определя социалните услуги в две групи: предоставяне на социални услуги в общността и предоставяне на социални услуги в специализирани институиции. Приоритет по предоставянето на социални услуги са услугите в общността, съобразно потребностите на населението и като превенция срещу настаняването в институции.

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА

 

 

Социалните услуги, предоставяни общността, без откъсване от семейната среда са регламентирани като дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Социалните услуги са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. С развитието на социалните услуги се осигуряват възможности за организиране на свободното време, осъществяване на социални и лични контакти, осъществяват се дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, осигурява се подкрепа на професионалисти от различни области - медицина, социални дейности, педагогика.

На територията на Община Опака се  предоставят  следните социални услуги,извършвани в семейна среда:

„Личен асистент” - е лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

 

„Социален асистент”- е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на социални контакти.

 

„Домашен помощник”- лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна и други социално-битови дейности.

 

„Домашен социален патронаж”- лице предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, поддържане на личната хигиена на обгрижваните лица, извършване на битови услуги;оказване помощ при общуване и поддържане на социални контакти,развлечения и занимания в дома и извън него;осъществяване на връзка с личния лекари закупуване на медикаменти при необходимост със средства на обгрижваните лица.

                                                                                                   

Посочените социални услуги се предлагат по национални и оперативни програми:

                                                                                               

По Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”-„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” Сдружение „Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака” работи по проект ”Достойни и незаваисими”,който стартира от  м. октомври 2009г. и ще приключи м. септември 2010г. Назначени са 6 социални асистента и 25 домашни помощника.