Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)

 

          МКБППМН е изградена на основание чл.6, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), в чийто състав влизат представители на общинската администрация, на Дирекция “Социално подпомагане”, на ПУ –Опака, педагози, юрист, фелдшери, обществени възпитатели. Тя осъществява следните основни функции:

     • организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с дирекция “Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие
     • разглежда деянията и налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили пр от ивообществени прояви и престъпления
     • следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателни училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободените от поправителните домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие
     • подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си
     • налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат достатъчно грижи за  възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като предупреждение, задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лв.
     • изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложения пред съответните държавни органи.

        МКБППМН работи с 3 обществени възпитатели, които са основна форма за индивидуално-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание.