В промишлено отношение община Опака е слабо развита. Преобладава производство на селскостопанска продукция.

Селското стопанство в Община Опака се развива основно в направление – растениевъдство.Добре развито е и тютюнопроизводството. Дейностите се осъществяват кооперативно и от частни земеделски производители.

-        Кооперация “ Прогрес – 94 “ - селско стопанство;

-        Земеделска кооперация “ Хр. Ботев “ - селско стопанство;

-        Кооперация “ Черноломие “ - селско стопанство;

-        Кооперация „Черни лом” - селско стопанство .

Най-голям принос в произведения обем продукция и брой работни места е сектор промишеност, следван от сектор търговия.

 Промишлените предприятия на територията на община Опака са:

     “Родина” ООД гр. Попово – филиал гр. Опака и с. Крепча;

 1. Тухларен цех гр. Опака на Кооперация „Прогрес-94”, гр. Опака;
 2. Тютюнева сушилня “ Вирджиния 2000 “ ООД гр. Опака;
 3. “ Български Бергман “ ЕООД с. Гърчиново;
 4. ЕТ “ Лесо- експорт- импорт “ цех за производство на дървени колове.
 5. ЮЕС “Комерс” с. Голямо Градище – мандра ( производство на млечни продукти).
 6. ЕТ „Севи – 2000-Севие Ибрямова” с. Голямо Градище – мандра ( производство на млечни продукти).

 

Текстил и конфекция

 

Текстилната промишленост е от особено значение за социално-икономическото развитие на общината.. 

Основен пазар на продукцията на отрасъла (основно ишлеме), са предимно клиенти от Германия, Франция и Италия. Положителна черта за сектора е, че ангажира предимно женски труд и при едно по-добро взаимодействие с общината, Бюрото по труда и нестопанските бизнес-организации, отрасълът успешно би могъл да предлага работни места и за голяма част от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

 

 

Хранително-вкусовата промишленост

 

Хранително-вкусовата промишленост на община Опака включва дейности, свързани с производство на мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия.

    На територията на общината работят две мандри – в с. Крепча и с. Голямо Градище.

Характерно за хранително-вкусовия отрасъл е, че продукцията се реализира предимно на местния пазар. Общите проблеми на отрасъла са тясно свързани с развитието на селското стопанство в региона и с разширяване номенклатурата на произвежданите селскостопански стоки, както и с осигуряване на финансови ресурси за внедряване на нови технологии за преработка и съхраняване на хранителни стоки.

Местната икономика създава предимно традиционни продукти за вътрешния пазар. Липсват нови продукти предназначени за вътрешния и външния пазар, които представляват предпоставка за бърз и качествен икономически растеж.

Динамиката на развитието й ще се съобразява предимно с промените на вътрешния пазар и динамиката на вътрешната конкуренция. В общината не се създават високотехнологични и характерни с високи темпове на растеж продукти и услуги, предназначени за външни пазари.

 

От анализа на икономическите ресурси, които могат да служат като лостове на промяна в позитивна посока на местната икономика са идентифицирани следните фактори:

 • развитие на ловния туризъм чрез използване на природните забележителности на региона - наличието на благоприятни природни условия и на ловна база «Голямо Градище» създава условия за развитие на ловен туризъм.

Община Опака е собственик на микроязовири, които са отдадени под наем за риборазвъждане.

 • евтина работна ръка – Съществуващата безработица води до силно намаляване цената на работната сила в региона. Това е един от благоприятните фактори за привличане и развитие на трудоемки производства. За тяхното привличане може да се използва съществуващия и неизползван сграден фонд. Трябва да се има предвид, че тези производства са много чувствителни на промените в заплащането на труда и могат бързо да се преместят на други места в и извън страната, където тези разходи са по-ниски.
 • преструктуриране на отглежданите култури в селското стопанство към търсените на западните пазари ягоди, череши, вишни, сливи, билки, диворастящи плодове, етерично - маслени култури и др.
 • развитие на горското стопанство и дървопреработването - Влажният планински климат благоприятства развитието на горска растителност. Тези природни дадености представляват благодатна основа за развитие на дърводобива и дървопреработването в региона.

Пред икономическото развитие на местната икономика съществуват ясно очертани ограничители на развитието, които трябва да се отчетат при създаване на сценария за развитието й. Най-важните от тях са:

 • достъп до инвестиции – местната икономика се нуждае от сериозни инвестиции, чрез които може да извърши преструктурирането си. Възможностите за икономическо развитие в общината не са малко. Въпреки това, техният потенциал не е много висок, както и шансовете за реализацията им. Резултатите от този анализ, както и резултатите от стратегическото позициониране на отраслите на местната икономика определят следния сценарий за икономическо развитие до 2014 година:

Местната икономика ще се развива с темпове близки или по-ниски от тези на националната икономика – 2 - 5%. Основни фактори, които ще определят растежа на местната икономика са търсенето на вътрешния пазар и инвестициите в местната икономика;

В прогнозния период не се очакват съществени промени в структурата на местната икономика. Водещите фирми ще запазят своето място. При осъществяване на предвидените намерения растеж може да се очаква от растениевъдството, дървопреработването и ловния туризъм.