Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП).

ОБЩИНА ОПАКА

14.05.2018

ОБЯВЯВА:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Кметът на Община Опака, със Заповед № РД – 09 – 133/09.05.2018г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга „Обществени трапезарии", във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОП ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане, както следва:

 

1.         УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.1.      В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане:

-  български физически лица, регистрирани по Търговския закон,  и юридически лица;

- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на     друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2.      Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ към Министерство на труда и социалната политика съгласно чл. 37, ал.3 от ППЗСП.

1.3.      В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се  намира в ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към  осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или  отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

1.4.      Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Опака промените в обстоятелствата по т.1.3, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в тридневен срок от настъпването им.

2.         ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

2.1.      Кандидатите в процедурата следва да притежават собствена или да ползват на съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.

2.2.      Да разполагат с подходящ капацитет - технически, финансов, административен и организационни работни процеси;

2.3.      Да гарантират предоставянето на разнообразно седмично меню, което дава принос към балансираното хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене;

2.4.      Закупуването на хранителни продукти следва да се извършва в съответствие с изискванията на националното законодателство, по прозрачен начин, и при гарантиране спазването на принципите на чл. 30 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета за икономичност, ефикасност и ефективност на разходването на средствата;

2.5.      Да притежават минимум едно собствено или наето превозно средство, което да бъде поддържано чисто, в добро състояние и да предоставя условия, които не позволяват замърсяване на храните, и при необходимост да се конструират по начин, който да позволява почистването и/или дезинфекцията им. Специализираното/ите транспортно/и средство/а следва да притежават задължително удостоверение за регистрация от ОДБХ.

2.6.      Да спазват и прилагат по целесъобразност принципите, посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета за недопускане на дискриминация и зачитане на личното достойнство на целевата група.

2.7.      Да имат разработена и внедрена система ISO 22000:2005 или еквивалент;

 

3.         ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

3.1.      Възложител: по смисъла на тази документация Възложител на управлението на социалната услуга „Обществени трапезарии" е Кметът на Община Опака.

3.2.      Предмет на възлагане: Услугата „Обществени трапезарии" на територията на община Опака ще се реализира чрез кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2019“, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.

Конкретната цел на услугата е да допринесе за постигане на общата цел на        оперативната програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

В рамките на услугата се предвижда осигуряването на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб), в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигуряване разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група от 300 до 1000 човека, живеещи на територията на община Опака, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти, и норми за хранене. Възложителят е отговорен за подбора на конкретните ползватели на услугата.

Пунктовете за доставка на топъл обяд ще бъдат допълнително уточнени след    определяне на конкретните потребители от целевите групи.

 

3.3.      Целева група

•           Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

•           Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане";

•           Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;

•           Скитащи и бездомни деца и лица.

•           Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Конкретните лица представители от целевата група ще бъдат определени от Община Опака и списъци с тях ще бъдат предоставени на доставчика.

 

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната ДОПЪЛНИТЕЛНА целева група, списъци с представители на която доставчикът ще получи предварително:

 

•           Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление;

•           Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

•           Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;

•           Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;

•           Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;

•           Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).

•           Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

•           Лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно настаняване.

•           Конкретни представители от целевата група по т. 1, които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

 

3.4.      Общи и специфични изисквания към предоставяне на социалната услуга:

Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят за санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми установени от действащото в Република България законодателство.

Количеството следва да обхваща ежедневната нужда на бенефициентите на социалната услуга „Обществени трапезарии" на територията на Община Опака от 300 до 1000 броя потребители, като всеки порцион следва да включва супа - мин. 250 гр.; основно ястие - мин. 300 гр. /готвено, печено, скара/, хляб - мин. 150 гр.; десерт - при реализирани икономии, без промяна в броя на дните и потребителите на услугата.

Храната се приготвя в деня на доставката и не се разрешава претоплянето й. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден.

При приготвянето на храната, следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно предварително изготвеното седмично меню.

Храните да бъдат приготвени при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид.

Приготвената храна се получава до 14,00 часа в пунктовете, определени от и на територията на община Опака и се предвижда издаването на храната в еднократни за употреба съдове, изработени от материали, които са разрешени за контакт с храни.

Хранителните вещества в храната са в подходяща форма и максимална усвояемост. Ястията са разработени и приготвени при оптимално съответствие с: вида на влаганите основни продукти - растителни и животински; вида на мазнините; вида на подправките и вида на ястието; вида на кулинарната обработка на продукта.

Препоръчително е ежедневното присъствие на месо в едно от ястията, като месото трябва да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости.

При приготвяне на ястията да се ограничи до минимум пържене; да се спазва стриктно грамажа на солта; да не се допуска използването на свинска мас и маргарин, както и прекомерно силно ароматни и дразнещи подправки като напр. лютив червен пипер и др.

При констатиране на отклонения в качеството на готовата храна Изпълнителят гарантира пълната й замяна.

Изпълнителят на услугата е отговорен пред Възложителя за изпълнение на изискванията за прозрачност, икономичност, ефикасност и ефективност при разходване на средствата за закупуване на хранителните продукти, независимо от избрания подход за реализиране на дейността.

 

3.5. Материална база:

Кандидатът в процедурата /доставчик на социална услуга/ следва да притежава собствена или да ползва на съответно правно основание подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.

 

3.6. Срок на предоставяне на услугата

Доставчикът на социалната услуга следва да организира предоставянето на топъл обяд в 3 дневен срок след получаване на Уведомително писмо от Възложителя. Възложителят изготвя посоченото Уведомително писмо след подписване на договор за БФП между Управляващия орган на ОП ФЕПНЛ и община Опака, и след извършване на процедура за подбор на потребители. Продължителност на услугата – всеки календарен ден до 31.12.2019 год.

 

Предоставянето на услугата е обвързана с предоставяне на БФП и стартира единствено и само при наличие на подписан договор с между АСП - Управляващ орган на ОП ФЕПНЛ и община Опака по процедура „Осигуряване на топъл обяд”. При промяна на сроковете за реализиране на договора за БФП по процедура „Осигуряване на топъл обяд”, ще се подпише анекс с избрания доставчик на социалната услуга „Обществена трапезария”.

 

4. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:

4.1. Финансирането на социалната услуга се осъществява след подписване на договор за БФП по процедура BG05FMOP001- 3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.

4.2. За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2,50 лв. Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуването на хранителни продукти и приготвянето на топъл обяд - супа, основно ястие, хляб. При реализирани икономии, Доставчикът може да предостави и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата.

4.3. Възложителят превежда средствата, предвидени в проекта за предоставяне на социалната услуга по банков път, както следва:

- Междинни и окончателни плащания - на базата на действително предоставена услуга на брой лица. Към исканията за плащане следва да бъдат приложени седмични менюта, рецепти, Приложение 12 съгласно Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операциите от тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, списъци на лицата, ползващи услугата, които се подписват ежедневно при получаване на храната /три имена и подписи/, в това число и на лицата от допълнителната целева група във връзка с предотвратяване разхищението на храните.

4.4. Възложителят не носи отговорност пред изпълнителя, ако безвъзмездната финансова помощ не му бъде преведена, както и не отговаря със свои собствени средства.

4.5. Изпълнителят е длъжен да представя ежемесечни отчети и разходооправдателни документи или за период не по дълъг от три месеца, като отчетите следва да са за календарен месец на предоставяне на услугата.

 

5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Заявление за участие - /Приложение 1/.

5.2. Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на кандидата, последното издадено след датата на обявяване на конкурса. Ако кандидатът е регистриран в търговския регистър е достатъчно посочване на неговия ЕИК по смисъла на чл. 23, ал. 4 от ЗТР.

5.3. Свидетелство за съдимост на представляващия кандидата, издадено в срок не по-късно от 6 месеца.

5.4. Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „Обществени трапезарии"- заверено копие.

5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

- наличие/липса на данъчни и осигурителни задължения пред НАП, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията -издадено след датата на обявлението;

- наличие/липса на задължения към Община Опака, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията - издадено след датата на обявлението.

5.6. Декларация от името на кандидата за липса на обстоятелствата по т. 1.3. от раздел 1 от тази обява, подписана от представляващия кандидата - /Приложение 2/.

5.7. Копие от регистрация по ЗДДС, ако кандидата има такава.

5.8. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година 2016 г. - копие или декларация в свободен текст, че същите са обявени в търговския регистър или в друг публичен регистър.

5.9. Документ удостоверяващ, че кандидатът разполага с материална база, в която да управлява и предоставя социалната услуга - документ за право на собственост, ползване или наем. Ако кандидатът има учредено право на ползване или е сключил договор за наем, то срокът на същите следва да е не по-малък от срока за предоставяне на социалната услуга от кандидата.

5.10. Удостоверение за регистрация на превозно/и средство/и от ОДБХ.

5.11. Да имат разработена и внедрена система ISO 22000:2005 или еквивалент;

Горепосочените удостоверения се издават на името на кандидата.

Внимание: При установяване липса на някое от гореизброените положителни или наличие на отрицателни обстоятелства по отношение на кандидата, същият се отстранява от по нататъшно участие в процедурата. Всички изискуеми документи трябва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала", с подпис и печат на кандидата.

Внимание: Кандидат, който не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от Възложителя документи се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.

 

6. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

6.1. Краен срок и място на подаване на документите:

6.1.1. Кандидатите представят документи по настоящия конкурс до 16.30 ч. на 27 юни 2018г., в Община Опака в непрозрачен плик, надписан “КОНКУРС ЗА ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНА УСЛУГА – «ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ» НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА. Върху плика да фигурират следните данни: наименование на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гише/стая 102, ет.1 в Община Опака с адрес: гр. Опака 7840, област Търговище, ул. „Съединение” 3. Предложения получени след крайния срок няма да се разглеждат.

6.2.  Конкурсът ще се проведе на 05 юли 2018 година, на два етапа както следва:

6.2.1. Първи етап – проверка и съответствие на представените документи с предварително изискуемите /наличие и редовност/ от Комисия, определена със заповед на Кмета на Община Опака. Кандидатите, чиито документи са редовни и отговарят на всички условия на Възложителя, се допускат до втори етап на конкурса. Кандидат, чиито документи са нередовни и не отговарят на всички условия на Възложителя, се отстранява от участие в конкурса на този етап и не се допуска на втори етап.

6.2.2. Втори етап – Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община Опака разглежда, оценява и класира представените програми за предоставяне на социалната услуга. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване. При наличие на единствен кандидат, същият може да бъде поканен за пряко договаряне.

 

7. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА.

7.1. Въз основа на протокола от втория етап, Кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

7.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

7.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда  на АПК. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

7.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място. Договорът за възлагане на социалната услуга „Обществена трапезария” влиза в сила в 3 дневен срок след получаване на Уведомително писмо от Възложителя. Възложителят изготвя посоченото Уведомително писмо след подписване на договор за БФП между Управляващия орган на ОП ФЕПНЛ и община Опака, и след извършване на процедура за подбор на потребители.

7.5. Договорът може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

 

8. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

8.1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия - 10 точки получава кандидатът, чието предложение съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия, без отклонения от изискванията на Възложителя, заложени в предварителните условия. Всички останали кандидати, които отговарят на изисквания на Възложителя получават 5 точки.

8.2. Предложено меню - 10 точки получава кандидат, който предлага най-разнообразно меню, включващо съдържание на месо три пъти седмично. Всички останали кандидати, които отговарят на изисквания на Възложителя получават 5 точки.

8.3. Предложен десерт - 5 точки получава кандидат, който предвижда при икономии предоставянето на десерт поне веднъж седмично. Кандидатите, които не предвиждат при икономии предоставянето на десерт поне веднъж седмично получават 0 точки.

8.4. Материална база и технически, финансов и административен капацитет, организационни работни процеси и осигурена складова база - 10 точки получава кандидат с най-добре изградена материална база и налично оборудване, за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене, както и технически, финансов и административен капацитет, организационни работни процеси и осигурена складова база. Всички останали кандидати, които отговарят на изисквания на Възложителя получават 5 точки.

8.5. Механизми за недопускане на разхищение на храни - 5 точки получава кандидат с най-ясна визия за механизмите за недопускане на разхищение на храните.

Всички останали кандидати получават 2 точки.

За класиран на първо място се обявява кандидатът, получил най-голям общ брой точки. Общият брой точки се формира като сбор от получените точки по всеки един критерий.

При равен брой точки за класиран на първо място се обявява кандидатът, получил по-голям брой точки по критерий № 8.5.

Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който съдържа:

а)         състав на комисията;

б)         списък на подадените предложения, допуснати до разглеждане и оценяване;

в)         резултати от разглеждане и оценяване на предложенията;

г)         класиране на кандидатите.

Протоколът на Комисията, заедно с цялата документация, се връчва на Кмета на Община Опака. С предаването на Протокола на Възложителя комисията приключва своята работа.

 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

9.1. Конкурсът се прекратява от Кмета на Община Опака, в случаите, когато:

а)         Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази

документация условия;

б)         Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане

на социалната услуга и Възложителят не предложи сключване на такъв договор със следващия класиран кандидат;

в) Отпадане на основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществена

промяна в обстоятелствата, включително и в случай, че Община Опака не получи

финансиране на социалната услуга

 

Обявлението за провеждане на конкурса  се публикува съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от ППЗСП– в един местен и един национален всекидневник, както и в сайта на Община Опака.

За допълнителна информация: Мехидин Кадиров, Община Опака, етаж 2, стая 209, тел. 0899918003.

 

Приложение 1

Приложение 2

Проект на договор

Протокол на комисия за извършване на оценка на кандидатите

Заповед относно определяне на спечелил кандидат

Договор № 17/18.07.2018 год.