ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ДОГОВОР № BG05FMOP001-3.002-0232-C01 "Осигуряване на топъл обяд в гр. Опака и в населените места в общината"