„Упражняване на строителен надзор в строителството по проект № BG06RDNP001-7.001-0018 „Реконструкция и рехабилитация на улици , съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Опака“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Протокол 1

Протокол 2

Договор