Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Опака за сезони 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 г. със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в границите на община Опака; Обособена позиция № 2 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на улици в гр. Опака; Обособена позиция № 3 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на улици в с. Крепча и с. Голямо Градище; Обособена позиция № 4 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на улици в с. Гърчиново, с. Люблен и с. Горско Абланово”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Съобщение

Проткол 1, Протокол 2 и Доклад за резултатите на комисията, назначена Заповед № РД-09-259/26.09.2017 год. на Кмета на Община Опака.

Решение за обявяване на класирането на участниците и участниците определени за изпълнител

Договор 25 от 10.11.2017

Договор 26 от 15.11.2017

Договор 27 от 15.11.2017

Договор 28 от 15.11.2017

Обявление за възложена поръчка