„Сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от територията на Община Опака до регионално депо – Русе, гр. Русе

Решение

Образци на документи

Проект на договор

Договор за изпънение

Обявление за възложена поръчка