„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА”

Протокол за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците

Договор