изработване на стратегически документи, правила, методики и общински план за развитие

 документация