ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Упражняване на строителен надзор в строителството по проект № BG06RDNP001-7.001-0018 „Реконструкция и рехабилитация на улици , съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Опака“

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА